Kyst og Fjord

Vil samle alle ordninger

Kvotebonus, ferskfiskordning, kystfiskekvote og distriktskvote. Fiskeriminister Per Sandberg vil samle alt i en «ekstrakvoteordning».

En rekke kjente fiskerinavn var møtt fram for å høre Per Sandbergs tanker om framtidas kvotesystem. Her har Lena Hamnes ordet.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi setter i dag av kvoter, særlig torskekvoter, til ulike ordninger. Jeg vil samle alle slike ordninger i en egen ekstrakvoteordning. Jeg vil at det settes av en fast prosentsats av relevante fiskeslag til denne ekstrakvoteordninga. Det må dermed husholderes med disse kvotene, slik at ulike tiltak vurderes opp mot hverandre ut fra et verdiskapingsperspektiv, sa Sandberg.

Enklere system
Overordnet for statsråden er et enklere kvotesystem. Han foreslår å erstatte deltakeradganger og konsesjoner med en fisketillatelse. I det nye systemet vil han ha faste kvoteandeler på fartøynivå.

- I dag fordeler vi kvotene til gruppene, og så til fartøyene. Jeg vil at kvotebne skal gå direkte til fartøyene, og at disse kvotene skal vises i fisketillatelsen. Slik kan vi se forholdet mellom kvoter til ulike fartøy. Et gjennomsiktig system.

- Fiskeriene er lukket, ett etter ett. Det har ført til at vi har mange ulike grupper sortert etter fiskeri, redskaper og fartøystørrelser.

Vil fjerne rekrutteringskvotene
Sandberg vil dessuten fjerne rekrutteringskvotene.

- Jeg ønsker å sikre rekruttering av unge fiskere gjennom rettede tiltak, ikke gjennom tildeling av nye fisketillatelser. Rekruttering er et godt eksempel på formål hvor kvotebonus gjennom ekstrakvoteordninger kan brukes, sa han.

Sandberg fikk flere konstruktive forslag fra salen. – Hva med å belønne ekstra god kvalitet med økte kvoter, sa Edel Åsjord.

- Hvorfor tukle med ting som virker, sa Lena Hamnes, og viste til at flåtegruppen under 11 meter har lavest gjeld og god rentabilitet. Større kystbåter er langt mer gjeldstynget, på grunn av at de har investert tungt i strukturkvoter.

- Strukturering har konsekvenser for kystsamfunnene. Dette er ikke bare en redereiaffære, sa Steinar Friis.

Opprettet 13.06.2018 20:04. Sist oppdatert 13.06.2018 20:04

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS