Kyst og Fjord

Vil samle alle ordninger

Kvotebonus, ferskfiskordning, kystfiskekvote og distriktskvote. Fiskeriminister Per Sandberg vil samle alt i en «ekstrakvoteordning».

En rekke kjente fiskerinavn var møtt fram for å høre Per Sandbergs tanker om framtidas kvotesystem. Her har Lena Hamnes ordet.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi setter i dag av kvoter, særlig torskekvoter, til ulike ordninger. Jeg vil samle alle slike ordninger i en egen ekstrakvoteordning. Jeg vil at det settes av en fast prosentsats av relevante fiskeslag til denne ekstrakvoteordninga. Det må dermed husholderes med disse kvotene, slik at ulike tiltak vurderes opp mot hverandre ut fra et verdiskapingsperspektiv, sa Sandberg.

Enklere system
Overordnet for statsråden er et enklere kvotesystem. Han foreslår å erstatte deltakeradganger og konsesjoner med en fisketillatelse. I det nye systemet vil han ha faste kvoteandeler på fartøynivå.

- I dag fordeler vi kvotene til gruppene, og så til fartøyene. Jeg vil at kvotebne skal gå direkte til fartøyene, og at disse kvotene skal vises i fisketillatelsen. Slik kan vi se forholdet mellom kvoter til ulike fartøy. Et gjennomsiktig system.

- Fiskeriene er lukket, ett etter ett. Det har ført til at vi har mange ulike grupper sortert etter fiskeri, redskaper og fartøystørrelser.

Vil fjerne rekrutteringskvotene
Sandberg vil dessuten fjerne rekrutteringskvotene.

- Jeg ønsker å sikre rekruttering av unge fiskere gjennom rettede tiltak, ikke gjennom tildeling av nye fisketillatelser. Rekruttering er et godt eksempel på formål hvor kvotebonus gjennom ekstrakvoteordninger kan brukes, sa han.

Sandberg fikk flere konstruktive forslag fra salen. – Hva med å belønne ekstra god kvalitet med økte kvoter, sa Edel Åsjord.

- Hvorfor tukle med ting som virker, sa Lena Hamnes, og viste til at flåtegruppen under 11 meter har lavest gjeld og god rentabilitet. Større kystbåter er langt mer gjeldstynget, på grunn av at de har investert tungt i strukturkvoter.

- Strukturering har konsekvenser for kystsamfunnene. Dette er ikke bare en redereiaffære, sa Steinar Friis.

Opprettet 13.06.2018 20:04. Sist oppdatert 13.06.2018 20:04

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS