Kyst og Fjord

Vil samle alle ordninger

Kvotebonus, ferskfiskordning, kystfiskekvote og distriktskvote. Fiskeriminister Per Sandberg vil samle alt i en «ekstrakvoteordning».

En rekke kjente fiskerinavn var møtt fram for å høre Per Sandbergs tanker om framtidas kvotesystem. Her har Lena Hamnes ordet.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi setter i dag av kvoter, særlig torskekvoter, til ulike ordninger. Jeg vil samle alle slike ordninger i en egen ekstrakvoteordning. Jeg vil at det settes av en fast prosentsats av relevante fiskeslag til denne ekstrakvoteordninga. Det må dermed husholderes med disse kvotene, slik at ulike tiltak vurderes opp mot hverandre ut fra et verdiskapingsperspektiv, sa Sandberg.

Enklere system
Overordnet for statsråden er et enklere kvotesystem. Han foreslår å erstatte deltakeradganger og konsesjoner med en fisketillatelse. I det nye systemet vil han ha faste kvoteandeler på fartøynivå.

- I dag fordeler vi kvotene til gruppene, og så til fartøyene. Jeg vil at kvotebne skal gå direkte til fartøyene, og at disse kvotene skal vises i fisketillatelsen. Slik kan vi se forholdet mellom kvoter til ulike fartøy. Et gjennomsiktig system.

- Fiskeriene er lukket, ett etter ett. Det har ført til at vi har mange ulike grupper sortert etter fiskeri, redskaper og fartøystørrelser.

Vil fjerne rekrutteringskvotene
Sandberg vil dessuten fjerne rekrutteringskvotene.

- Jeg ønsker å sikre rekruttering av unge fiskere gjennom rettede tiltak, ikke gjennom tildeling av nye fisketillatelser. Rekruttering er et godt eksempel på formål hvor kvotebonus gjennom ekstrakvoteordninger kan brukes, sa han.

Sandberg fikk flere konstruktive forslag fra salen. – Hva med å belønne ekstra god kvalitet med økte kvoter, sa Edel Åsjord.

- Hvorfor tukle med ting som virker, sa Lena Hamnes, og viste til at flåtegruppen under 11 meter har lavest gjeld og god rentabilitet. Større kystbåter er langt mer gjeldstynget, på grunn av at de har investert tungt i strukturkvoter.

- Strukturering har konsekvenser for kystsamfunnene. Dette er ikke bare en redereiaffære, sa Steinar Friis.

Opprettet 13.06.2018 20:04. Sist oppdatert 13.06.2018 20:04

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS