Kyst og Fjord

Vil se det i sammenheng

Senterpartiet støttet ikke SVs forslag i Stortinget om å overføre kvoter fra trålflåten til kystflåten. – Dette bør behandles sammen med framlegget om kvotesystemet.

Vil legge fram forslag om trålkvoter under senere stortingsbehandling.

Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinsituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det mener leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp)

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling på et forslag fra SV om å over tid overføre fiskerettighetene fra den industrieide delen av trålflåten og over til kystflåten.

- Senterpartiet ønsker at regjeringen skal utrede og vurdere dette forslaget som en del av saken om kvotesystemet som fiskeriministeren har varslet vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren, sier næringskomiteens leder, Geir Pollestad.

Senterpartiet mener ikke det er naturlig å si ja eller nei til et enkeltforslag kun kort tid før Stortinget skal foreta en samlet gjennomgang av kvotesystemet.

Senterpartiet er opptatt av at fisken som fiskes i norsk farvann skal landes og skape arbeidsplasser i Nord-Norge. Vi er bekymret for at intensjonene bak det såkalte pliktsystemet for trålerne ikke følges opp.

- Senterpartiet vil legge frem et forslag direkte i stortingssalen når saken behandles som sier at dersom man ikke får til ordninger som sikrer at fisken fra trålerne bidrar til aktivitet på land i Norge så må mer av kvotene overføres til kystflåten, bekrefter stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir A. Iversen.

Opprettet 12.03.2019 14:56. Sist oppdatert 12.03.2019 14:56

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS