Kyst og Fjord

Vil stramme inn for åpen gruppe

- Fiskere som ønsker å fiske torsk i åpen gruppe, bør fiske andre arter for minst 100.000 kroner.

- Blad A-fiskere i åpen gruppe bør få bare halv torskekvote.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 

Det er et av flere forslag som arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag foreslår etter overfisket av torsk i åpen gruppe i år.

Utvalget hadde møte tirsdag denne uka og kommer med flere forslag rundt denne problemstillingen. Vedtaket er nå sendt Norges Fiskarlag som i andre halvdel av neste måned skal møte Nærings- og Fiskeridepartementet. 

- Vi er tilfreds med at departementet allerede nå tar tak i denne saken. Vi beklager at reguleringen av torskefisket i åpen gruppe har vært så vidt dårlig at en har fått et formidabelt overfiske av gruppekvoten. Dette skyldes i første rekke at maksimalkvotene ble satt for høyt ved årets begynnelse. Dette har brakt oss i en situasjon der gruppekvoten pr. uke 25 er overfisket med ca 11.000 tonn. Det sier seg selv at dersom dette kvantumet skal trekkes fra neste års gruppekvote vil det bli lite igjen til gruppen for å fiske på. Det er derfor nødvendig å finne en måte å tilføre gruppen kvantum på slik at den kan få en anstendig gruppekvote å fiske på, heter det i arbeidsutvalgets vedtak.

- Norsk totalkvote i 2019 vil sannsynligvis bli redusert i forhold til 2018. Det betyr at gruppekvoten til åpen gruppe som i utgangspunktet dermed vil ligge på omtrent 20.000 tonn vil bli redusert til under 10.000 tonn som følge av at årets overfiske skal trekkes i fra grunnet kvotefleksordningen. Et så lite kvantum vil føre til at en i realiteten ikke har noen funksjonell åpen gruppe. Arbeidsutvalget vil derfor foreslå at neste års gruppekvote tilføres et kvantum på 7.000 tonn fra norsk totalkvote før fordeling på alle gruppene.

- Når det gjelder tiltak som bør drøftes med Nærings- og fiskeridepartementet på møtet 23. august må følgende tas med:

  • Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fisker-manntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens  § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.
  • I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om "bosatt i Norge" er alt for lett å unngå.
  • Fiskere på blad A må tildeles halvparten så stor kvote som en person som har fiske til heltidsnæring.
  • Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en bestemt manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier. 
  • Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Arbeidsutvalget foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men her må en også tenke litt langsiktig slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

- Arbeidsutvalget vil avslutningsvis poengtere at dersom vi skal ha en form for åpen allmenning i fiskeriene er en nødt til å gjøre noen grep for at gruppa fortsatt skal ha forutsigbare driftsbetingelser, heter det i vedtaket.

Opprettet 05.07.2018 07:35. Sist oppdatert 05.07.2018 07:35

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS