Kyst og Fjord

Vil stramme inn for åpen gruppe

- Fiskere som ønsker å fiske torsk i åpen gruppe, bør fiske andre arter for minst 100.000 kroner.

- Blad A-fiskere i åpen gruppe bør få bare halv torskekvote.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 

Det er et av flere forslag som arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag foreslår etter overfisket av torsk i åpen gruppe i år.

Utvalget hadde møte tirsdag denne uka og kommer med flere forslag rundt denne problemstillingen. Vedtaket er nå sendt Norges Fiskarlag som i andre halvdel av neste måned skal møte Nærings- og Fiskeridepartementet. 

- Vi er tilfreds med at departementet allerede nå tar tak i denne saken. Vi beklager at reguleringen av torskefisket i åpen gruppe har vært så vidt dårlig at en har fått et formidabelt overfiske av gruppekvoten. Dette skyldes i første rekke at maksimalkvotene ble satt for høyt ved årets begynnelse. Dette har brakt oss i en situasjon der gruppekvoten pr. uke 25 er overfisket med ca 11.000 tonn. Det sier seg selv at dersom dette kvantumet skal trekkes fra neste års gruppekvote vil det bli lite igjen til gruppen for å fiske på. Det er derfor nødvendig å finne en måte å tilføre gruppen kvantum på slik at den kan få en anstendig gruppekvote å fiske på, heter det i arbeidsutvalgets vedtak.

- Norsk totalkvote i 2019 vil sannsynligvis bli redusert i forhold til 2018. Det betyr at gruppekvoten til åpen gruppe som i utgangspunktet dermed vil ligge på omtrent 20.000 tonn vil bli redusert til under 10.000 tonn som følge av at årets overfiske skal trekkes i fra grunnet kvotefleksordningen. Et så lite kvantum vil føre til at en i realiteten ikke har noen funksjonell åpen gruppe. Arbeidsutvalget vil derfor foreslå at neste års gruppekvote tilføres et kvantum på 7.000 tonn fra norsk totalkvote før fordeling på alle gruppene.

- Når det gjelder tiltak som bør drøftes med Nærings- og fiskeridepartementet på møtet 23. august må følgende tas med:

  • Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fisker-manntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens  § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.
  • I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om "bosatt i Norge" er alt for lett å unngå.
  • Fiskere på blad A må tildeles halvparten så stor kvote som en person som har fiske til heltidsnæring.
  • Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en bestemt manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier. 
  • Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Arbeidsutvalget foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men her må en også tenke litt langsiktig slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

- Arbeidsutvalget vil avslutningsvis poengtere at dersom vi skal ha en form for åpen allmenning i fiskeriene er en nødt til å gjøre noen grep for at gruppa fortsatt skal ha forutsigbare driftsbetingelser, heter det i vedtaket.

Opprettet 05.07.2018 07:35. Sist oppdatert 05.07.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS