Kyst og Fjord

Vil styrke Båtsfjord

Finnmark fylkeskommune vil styrke Båtsfjord som fiskerihovedstaden i nord. Prioriterer ny kai.

Båtsfjord kan få ny kommunal liggekai på 101 meter.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi ønsker å utvikle Båtsfjord. Derfor har hovedutvalget i sitt innspill til Kystverkets tilskudd til kommunale fiskerihavner prioritert ny kai på 101 meter, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.

Kystverket avgjør endelig prioritering, i ei ordning der staten dekker 50 prosent av kostnadene.

En av årsakene bak hovedutvalgets prioritering er Kystverkets mudring i havna, som finansieres gjennom Nasjonal Transportplan. Hovedutvalgslederen ønsker å se mudring i sammenheng med kaiutbygging, og påvirke muligheten for flere liggeplasser for større fartøy. Målet er å bidra til en betydelig økning, fra fjorårets anløp av ca. 2000 fartøy over 40 meter. Totalt i fjor var det 10000 anløp i været.

Størst vekst i Nord-Norge
Båtsfjord er den fiskerihavna i Nord-Norge med størst vekst i landing av fisk og servicefunksjoner. Det ble siste år landet over 90 000 tonn, som er en vekst på over 62 prosent siden 2014. Det er kun Tromsø havn som har større aktivitet knyttet til fiskeri.

- Jeg vil også framheve Båtsfjords konkurransefortrinn som framskutt nasjonal og internasjonal servicehavn for fiskerivirksomhet i Barentshavet. Dette gir havna et konkurransefortrinn i forhold til andre fiskerihavner, sier Bakken.

Samfunnsutviklerrollen
-Vi må tenke helhetlig, derfor ønsker jeg å prioritere tiltak i Båtsfjord i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle på infrastruktur framover. Jeg vil se utviklinga av havna i en transportkorridorsammenheng, der vi retter fokus på modulvogntog, og innføring av bedre teknologiske løsninger for økt framkommelighet fra Båtsfjord til Tana bru, avslutter hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Opprettet 06.06.2018 08:20. Sist oppdatert 06.06.2018 08:20

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS