Kyst og Fjord

Vil styrke Båtsfjord

Finnmark fylkeskommune vil styrke Båtsfjord som fiskerihovedstaden i nord. Prioriterer ny kai.

Båtsfjord kan få ny kommunal liggekai på 101 meter.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi ønsker å utvikle Båtsfjord. Derfor har hovedutvalget i sitt innspill til Kystverkets tilskudd til kommunale fiskerihavner prioritert ny kai på 101 meter, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.

Kystverket avgjør endelig prioritering, i ei ordning der staten dekker 50 prosent av kostnadene.

En av årsakene bak hovedutvalgets prioritering er Kystverkets mudring i havna, som finansieres gjennom Nasjonal Transportplan. Hovedutvalgslederen ønsker å se mudring i sammenheng med kaiutbygging, og påvirke muligheten for flere liggeplasser for større fartøy. Målet er å bidra til en betydelig økning, fra fjorårets anløp av ca. 2000 fartøy over 40 meter. Totalt i fjor var det 10000 anløp i været.

Størst vekst i Nord-Norge
Båtsfjord er den fiskerihavna i Nord-Norge med størst vekst i landing av fisk og servicefunksjoner. Det ble siste år landet over 90 000 tonn, som er en vekst på over 62 prosent siden 2014. Det er kun Tromsø havn som har større aktivitet knyttet til fiskeri.

- Jeg vil også framheve Båtsfjords konkurransefortrinn som framskutt nasjonal og internasjonal servicehavn for fiskerivirksomhet i Barentshavet. Dette gir havna et konkurransefortrinn i forhold til andre fiskerihavner, sier Bakken.

Samfunnsutviklerrollen
-Vi må tenke helhetlig, derfor ønsker jeg å prioritere tiltak i Båtsfjord i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle på infrastruktur framover. Jeg vil se utviklinga av havna i en transportkorridorsammenheng, der vi retter fokus på modulvogntog, og innføring av bedre teknologiske løsninger for økt framkommelighet fra Båtsfjord til Tana bru, avslutter hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Opprettet 06.06.2018 08:20. Sist oppdatert 06.06.2018 08:20

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS