Kyst og Fjord

Villfisk går inn i merdene

Fenomenet er velkjent, men nå har også forskerne interessert seg for villfisken som flytter inn i oppdrettsmerdene.

De mørke fiskene er laks, de lyse er hyse som har kommet inn som yngel men vokst seg store inne i merden.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 At fiskeyngel svømmer inn og ut av opprettsmerdene, og etter hvert eter seg så feite at de ikke kommer ut igjen er et velkjent fenomen for oppdretterne. Nå er denne problemstillingen dokumentert og diskutert i en vitenskapelig artikkel for første gang. På forfatterlisten står forskere ved Havforskningsinstituttet, melder HI på sine nettsider. 

 

– I forbindelse med et annet forsøk observerte vi mye fisk som ikke skulle vært i oppdrettsmerden. Siden vi har sett dette gjentatte ganger, bestemte vi oss for å undersøke hvor utbredt problemet er, forteller Per Gunnar Fjelldal. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og har ledet arbeidet.

Gjennom å undersøke merdene ved forskningsstasjonen i Matre kunne forskerne slå fast at det var i alt åtte andre arter enn laks i merdene.

- Vi fant ål, sjøørret, torsk, hyse, sei, lyr, lysing og hvitting. Alle, med unntak av ålen, har trolig kommet inn som yngel og deretter vokst så mye at de ikke kom seg ut igjen, forteller Fjelldal.

 

I det mest ekstreme tilfellet fant forskerne flere hundre fisk av feil art:

– I en liten forsøksmerd med 311 laks registrerte vi 542 hvitting, 77 hyse og fem torsk. I en litt større forsøksmerd med 1695 oppdrettslaks fant vi 1196 hyse, 1115 hvitting, 46 torsk, 23 sei, 15 lyr, fem sjøørreter og to lysinger, sier Fjelldal.

 

Selv om dette høres mye ut, er det fremdeles usikkert hvor stort dette problemet er ute i oppdrettsnæringa.

– Oppdretterne registrerer bare hva som skjer med fisken som skal være i merden, disse «innflytterne» er det ingen som har kontroll på når det gjelder antall og hva som skjer med dem, sier Fjelldal.

Opprettet 09.01.2019 09:10. Sist oppdatert 09.01.2019 09:10

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS