- Norges Fiskarlag mener reglene for overføring av torskekvoter fra 2021 til 2022 umiddelbart må endres slik at det gis åpning for en kvoteoverføring på inntil 15% på fartøynivå, sier Heggebø i en pressemelding fra Norges Fiskarlag.

Utspillet fra Kåre Heggebø kommer etter at Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet de siste dagene har kommet med flere meldinger knyttet til kvotefleksibiliteten i torskefisket. Se for eksempel her.

- Det var både riktig og viktig at kvoteoverføringsadgangen som et midlertidig tiltak ble økt fra 10% til 15% i fiskeriavtalen mellom Norge og Russland. Fiskarlaget ser ingen grunn til at ikke denne overføringsadgangen nå kan tas helt ut på fartøynivå i lukkede grupper. Våre estimater tilsier entydig at vi samlet sett vil fiske mer enn 85% av den norske torskekvoten i år, sier Heggebø.

Det er særlig åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter som har blitt hengende i sitt fiske etter på grunn av en vanskelig vintersesong.

- Fiskarlaget støtter at disse gruppene skal få overført mer enn 15% på gruppenivå, men det er ikke nødvendig å begrense overføringsadgangen for øvrige grupper for å få til dette. Her har forutsetningene endret seg underveis, og myndighetene bør snarest justere opplegget slik at fartøyene i de andre gruppene får 15% overøringsadgang på fartøynivå, avslutter Heggebø.

Per uke 48 hadde lukket gruppe i kystflåten og åpen gruppe til sammen fisket rett over 85% av sine gruppekvoter. Torsketrål og konvensjonelle havfiskefartøy lå til sammenligning på ca 75% kvoteutnyttelse, men hele flåten er nå i fiske, og ligger godt i rute til å fiske opp langt mer enn 85% av sine gruppekvoter.