Under loddefisket i Barentshavet i fjor vinter tok «Hardhaus» en fangst på 500.000 kilo med lodde. Fangsten inneholdt også 630 kilo med torsk. Dette har nå resultert i et inndragingsforelegg på 1.365.000 kroner og et forelegg til skipperen på 40.000 kroner, skriver Fiskebåtredernes Forbund i en melding.

Opprørt

– Jeg er opprørt og oppgitt, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund.

– Da jeg nylig fikk saken på bordet ble jeg først opprørt på skipperens, rederiets og næringens vegne. Nå er jeg mest oppgitt. Jeg har anbefalt at rederiet ikke vedtar foreleggene, sier Maråk.

Sakens kjerne

-Det er selvsagt ønskelig at det ikke er torsk i loddefangstene, men det er uansett ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot bifangst i alt loddefiske. Fisket foregår tidvis i såkalte henstillingsområder, der fartøyene skal være spesielt varsomme for å unngå for stor bifangst av torsk. «Hardhaus» hadde i den aktuelle saken først gjort et kast, uten problem med for mye torsk. I neste kast på samme loddeforekomst fikk så fartøyet mer torsk, slik at det i en fangst på 500.000 kilo med lodde var 630 kilo med torsk. Det dreier seg om en bifangst på 0,12 prosent. Andre fartøy fisket samtidig i det samme området, under kontroll av Kystvakten, og uten bifangstproblemer, forteller Maråk.

-Undergraver tilliten og legitimiteten

-Skulle fartøyet ha forlatt området i denne situasjonen eller var det andre kastet også forsvarlig? Svaret gir seg selv. Fiskebåtredernes Forbund mener denne saken ikke skulle ha vært anmeldt av Kystvakten, med påfølgende straffereaksjoner fra påtalemyndighetene. Kontroll med utøvelsen av fisket er viktig, men reaksjoner av denne typen undergraver tilliten og legitimiteten til kontrolltiltakene. Dersom foreleggene ikke blir frafalt, må næringen engasjere seg og støtte rederiets sak, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.