Spørsmål var som følger: Når vil det bli lagt ut muligheter for unge fiskere å få tildelt rekrutteringskvoter?

Begrunnelse: - Mange unge fiskere venter nå på muligheten for å søke om å komme inn i fisket i lukket gruppe. Det har tidligere vært tildelt inntil 10 kvoter som har muliggjort oppstart i fiskeriyrket uten annen kostnad enn å kjøpe båt. Personlig mener jo jeg at antall rekrutteringskvoter burde vært langt flere, men er jo viktig at en beholder det en har. Jeg har prøvd å se om fiskeriministeren har kommet med noe annet alternativ for unge rekrutter, men har ikke lykkes med å finne det.

Dette er svaret til fiskeriminister Harald T. Nesvik:

Siden rekrutteringskvotene ble innført i 2009 har det blitt tildelt mer enn 120 deltakeradganger. Ordningen har gitt flere muligheten til å etablere seg som fartøyeier. Samtidig har det vært det noen utfordringer med rekrutteringskvoteordningen. Realiteten er at grunnlaget for ordningen er med på å minske kvotegrunnlaget, gjennom en økning av fangstkapasiteten i lukkede grupper. I tider med høye totalkvoter vil økningen merkes mindre, men den innebærer likevel en usikkerhet særlig i tider når totalkvotene er lavere. Dette har vært et stridstema i diskusjonen om rekrutteringskvotene i løpet av disse årene.

- Jeg mener det er naturlig etter en tiårsperiode med ordningen at veien videre for problemstillingene knyttet til rekruttering til fiskeflåten vurderes. I kvotemeldingen er det foreslått ulike tiltak som berører rekruttering: Åpne grupper opprettholdes med en fast andel av hensyn til småskalafiske, for at ungdom skal kunne etablere seg i fiske uten for høye kostnader, og for å bidra til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur. Næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i de omfattede områdene opprettholdes gjennom en videreføring av Kystfiskekvoten. Fartøy i åpen gruppe eid av fiskere under 30 år gis et kvotetillegg fra gruppekvoten til åpen gruppe. Dette vil tydeliggjøre begrunnelsen for å ha åpne grupper, som er at disse skal legge til rette for at ungdom skal kunne etablere seg som fartøyeiere. Skole- og lærlingekvoteordningen opprettholdes for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjennomføre mer praktisk rettet undervisning. Det etableres en kvotebonusordning for fiskere under 30 år med eget fartøy. Ordningen vil over en 5 års periode gi fartøy eid av om lag 25 unge fiskere et bredere kvotegrunnlag i åpen gruppe. Kvoteavsetninger til rekrutteringskvotebonusordningen hentes fra den samlede avsetningen til ekstrakvoter. I påvente av behandling av kvotemeldingen i Stortinget legger jeg ikke opp til å utlyse rekrutteringskvoter med virkning for 2020, svarte fiskeriminister Harald T. Nesvik.