Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider. Det er gjort undersøkelser for å finne forurensningskilden, foreløpig uten hell.

– Myndighetene stengte området for kveitefiske i oktober 2017 etter at vi hadde funnet høye nivåer av kvikksølv og enkelte organiske miljøgifter i kveite, sier forsker Bente Nilsen ved Havforskningsinstituttet (HI).

Ingen bedring

I 2019 ble det fanget 93 kveiter fra både det stengte området og fem kontrollområder gjennom en ekstra bevilgning til Mareano-programmet. Nå er kveitene analysert ved HI og resultatene er oppsummert i en rapport.

– Resultatene viste at nivåene av både kvikksølv og organiske miljøgifter i kveiter fanget innenfor og like utenfor det stengte fiskefeltet fortsatt var høyere enn i kveiter fisket lenger sør, nord og øst. Særlig nivået av kvikksølv var svært høyt, hele 53 % av kveitene i dette området hadde nivåer høyere enn grenseverdien for kveitefilet, sier Nilsen.

Havforskerne undersøkte også om kveitene inneholdt andre miljøgifter:

Nivåene av organiske miljøgifter som dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere var klart høyere i kveite fra området med det stengte fiskefeltet enn i de andre områdene som ble undersøkt.

– Gjennomsnittsnivåene av de organiske miljøgiftene lå likevel klart under grenseverdiene for disse forbindelsene, og kun én enkelt fisk fra dette området oversteg grenseverdien for sum dioksiner og dioksinlignende PCB. De nye resultatene stemmer godt overens med den tidligere undersøkelsen, forklarer Nilsen.

Kartet viser hvor de undersøkte kveitene ble fanget. Området som er stengt for kveitefiske er markert med en svart femkant. Kveitene ble fanget innenfor seks ulike geografiske områder som vist på kartet. Kveitene i området merket med 65-66°N hav ble fanget både innenfor (12 fisk) og like utenfor (5 fisk) det stengte fiskefeltet.

Bør det stengte området utvides?

Noen av kveitene med forhøyet nivå av miljøgifter er tatt utenfor området som er stengt i dag, derfor bør det vurderes å utvide det.

– Vi anbefaler at myndighetene vurderer om grensen for området bør justeres slik at det dekker hele området der vi fanget kveite med forhøyede verdier, sier Nilsen.

Finner ikke forurensningskilden

– Vi har sett på om forskjellen i miljøgifter kan forklares med naturlige årsaker som fiskestørrelse, fettinnhold eller fiskens diett, men ingen av disse faktorene kan forklare de store forskjellene.

Både forskere og myndigheter har vært på jakt etter forurensningskilden siden fiskefeltet ble stengt, uten hell:

– Vi har tidligere undersøkt sedimentprøver fra området som er samlet inn av forskjellige aktører i perioden 1999 – 2018. Disse viser forhøyet nivå av kvikksølv gjennom årene i deler av Sklinnadjupet øst for det stengte fiskefeltet, sier Nilsen.

En lokal forurensningskilde kan være en mulig forklaring på dette, men det er likevel uklart om det kan forklare de høye nivåene av kvikksølv i kveite fra det stengte fiskefeltet.

– Vi kommer til å fortsette å følge opp disse funnene. Framover skal vi undersøke flere nye sedimentprøver som ble tatt på Mareano-tokt i 2020, sier Nilsen.