Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Elisabeth Aspaker og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har ansvaret for utarbeidelsen.

Mindre sårbar

Regjeringen mener en nasjonal bioøkonomistrategi vil være et viktig tiltak for å legge til rette for nye og innovative næringer som kan styrke grønn konkurransekraft og gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumssektoren.

Bioøkonomien handler om omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter. Begrepet omfatter bl.a. skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomhet knyttet til bærekraftig høsting og videreforedling av biomasse fra disse næringene. Det er mulig å øke bruken av bioprodukter til erstatning for mer ressurskrevende eller oljebaserte produkter. Samtidig gir forskning nye muligheter for mer bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon og bruk av bioråvarer (som tremasse, halm, tang og tare, husdyrgjødsel, biprodukter fra slakteri- og fiskeforedling osv). OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Norge har naturressurser og en kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet, og gjennom en målrettet og koordinert innsats kan Norge være en viktig bidragsyter i utvikling av bioøkonomien.

Nye produkter

– Den nye strategien skal bidra til næringsutvikling og et grønt skifte. Norge trenger mer effektiv, lønnsom og bærekraftig bruk av bioråvarer. Vi må utvikle nye produkter, som er mindre ressurskrevende og mer miljøvennlige, sier næringsminister Monica Mæland.

– Skal regjeringens ambisjon om vekst i oppdrettsnæringen realiseres må vi utvikle nye bærekraftige fôrråstoffer til erstatning for dagens soya, her er det gode muligheter både innen tre og mikroalger, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Dette handler om å utnytte våre ressurser på en optimal måte. Dette handler om å skape nye arbeidsplasser. En satsing på bioøkonomien er viktig for fornyelse og effektivisering i primærnæringene. Derfor må vi legge til rette for videreutvikling av biobasert industri. SKOG 22- rapporten er et godt og gjennomarbeidet innspill fra verdikjeden for skog, og er et viktig innspill til i Regjeringens arbeid med en bioøkonomistrategi, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Bioøkonomistrategien skal utvikles i et samarbeid mellom alle berørte departementer. Virkemiddelaktører, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer vil også trekkes med i arbeidet. Strategien skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2015.