- Vi oppfordrer alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket, som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt, skriver Råfisklaget på egen nettside.

Det er enkelt å delta; det du må gjøre er å registrere din ryddeaksjon på Ryddeportal, sende Råfisklaget en kopi av registreringa samt en kortfattet søknad om støtte. I søknaden skal det stå hva din ryddeaksjon går ut på, og hvilken sum du trenger til gjennomføringen. - Oppgi også hvor stor egeninnsatsen blir, så blir vi enige om et støttebeløp innenfor en maksimal ramme på 50.000, kroner, skriver laget.

- Vår støtte kan kombineres med støtte fra andre kilder, slik at vi sammen kan oppnå best mulig resultat, dette må da stå i søknaden. Utbetaling skjer etter at ryddeaksjonen er dokumentert gjennom «Refusjonsordningen for herreløst marint avfall» (samme link som over), kopi av fakturaer for øvrige utlegg er sendt til oss, samt bilder og tekst som viser før og etter rydding, ryddegjengen i arbeid og søppelmengden klar for deponi.

Ryddeaksjonen tilsluttes Miljødirektoratets «Hold Norge Rent-aksjon 2018», det er derfor de samme kriteriene og dokumentasjonskrav som gjelder her. Refusjonsordningen for herreløst marint avfall må benyttes før støtte fra Norges Råfisklag kan utbetales.