- Det internasjonale havforskningsråd ICES advarte mot et loddefiske i 2015. Bestanden var for liten. Det ble likevel gitt tillatelse til et relativt stort fangstuttak. Begrunnelsen var at det kanskje kunne være loddeforekomster under isen langt nord, som man ikke kunne registrere ved vanlige forskningstokt. Dette er et brudd med føre-var prinsippet, og det viser seg nå at det heller ikke under isen var lodde av betydning, skriver Norges Kystfiskarlag i ei pressemelding.

Urovekkende

Kystfiskarlaget mener ICES anbefalingene var helt riktige og samsvarer med det erfarne fiskerne nå observerer.

- Loddeforekomstene, som normalt går til kysten for å gyte, er urovekkende svake. I tillegg er lodda som kommer inn svært småfallen og umoden.

Ber om full stans

Norges Kystfiskarlag ber fiskeriministeren derfor om å stanse pågående loddefiske med henvisning til rådet fra ICES og det forhold at bestandsanslagene som ble brukt for å tillate et loddefiske ligger langt over det forsvarlige.

- Alle observasjoner så langt viser at å fortsette et loddefiske er direkte uforsvarlig. Man løper en betydelig risiko for kollaps i loddebestanden dersom loddefisket fortsetter, skriver Kystfiskarlaget.