Norges Råfisklag ble tirsdag denne uka enige med kjøpernes representanter om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong. Partene ble i forhandlingene også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse, med oppstart fra og med 17. desember.

Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer. Den dynamiske minsteprisen for snørefanget hyse (referansen for hyseprisene) framkommer av følgende formel og vekting: 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med line/autoline + 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med snurrevad + 0,75 ganger snittpris for eksportert fersk hyse. Summen deles på 3.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5- 6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra kr 0,25, slik at forskjellen nå blir kr 1,00 mot tidligere kr 0,75. Detaljer om de dynamiske og øvrige minstepriser vil framgå av oversikten over de til enhver tid gjeldende dynamiske minsteprisene for torsk, hyse og sei på www.rafisklaget.no.