Det er klart etter at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i dag la fram neste års reguleringer på torsk og hyse. Norske fartøy kan fiske 337 357 tonn torsk og 150 953 tonn hyse i 2012.

- Vi tar grep for å sørge for en jevnere leveranse av fisk til kysten. Nå forventer jeg at både fiskeflåten og industrien leverer løsninger som sikrer arbeidsplasser og bedre lønnsomhet i anleggene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i forbindelse med nye tiltak for hvitfisknæringen.

Flere tiltak

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen lanserte i dag en rekke tiltak for å sikre fiskeindustrien langs kysten. Det viktigste tiltaket er en kraftig styrking av bifangstordninga, som bidrar til jevnere leveranser til fiskeindustrien hele året. I tillegg skal det etableres en ordning for ekstrakvoter ved leveranser av fersk fisk, også for den største flåten.

- De sterke bestandene i nord gir oss et fantastisk utgangspunkt for å drive en konkurransedyktig sjømatnæring. Til neste år blir det rekordhøye kvoter av både torsk og hyse, og god ressursforvaltning er det viktigste tiltaket for å sikre en konkurransedyktig sjømatnæring, sier Berg-Hansen.

Flere prosjekter

I tillegg settes det i gang forsknings- og utredningsprosjekter som skal vurdere hvordan økt lønnsomhet i industrien kan oppnås. Fiskeri- og kystministeren vil også møte sentrale aktører i Nord-Norge for å diskutere hvilke felles virkemidler som kan utvikles for å møte industriens langsiktige utfordringer.

- Jeg er opptatt av arbeidsplasser og verdiskaping i nord. Denne næringen står i en knalltøff internasjonal konkurranse. Derfor vil jeg sammen med sentrale aktører langs kysten jobbe for flere virkemidler som kan utvikle industrien og dermed arbeidsplasser. Sentrale spørsmål er hvordan vi kan utnytte mer av råstoffet, få et bedre markedsarbeid og sikre lønnsomhet, sier Berg-Hansen.

Råstofftilgang

Utfordringene Berg-Hansen vil se på er blant annet at tilgangen på råstoff varierer gjennom året, betydningen av kostnadsnivået i Norge sammenlikna med andre land, og å nå ut i markedene med norske videreforedla produkter.

- Den økte bifangstordninga og bonus til de som leverer ferskt bidrar til en betydelig styrking av ferskleveransene og aktivitet i den perioden av året hvor det kan være vanskelig for landindustrien å få tilstrekkelig med råstoff. Nå blir det opp til aktørene både på sjø og land å benytte seg av de nye mulighetene, og jeg forventer at de følger opp, sier Berg-Hansen.