Den første bilaterale kontrollavtalen mellom Danmark og Norge ble inngått så tidlig som i 1996. Partene har siden den gang utviklet et tett og godt samarbeid med bakgrunn i avtalen, skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Den nye avtalen representerer en videreutvikling av samarbeidet ved at den åpner for et styrket tverretatlig samarbeid for å forebygge og avdekke IUU-fiske, fiskerikriminalitet, tilknyttede handlinger og aktiviteter.

Norge har per i dag inngått samarbeidsavtaler om kontroll med i alt 17 nasjoner, i tillegg til en «Memorandum of understanding» mellom Norge og EU, fremgår det av meldingen fra direktoratet.

Disse avtalene har utviklet seg fra å ha fokus på partenes fartøy i hverandres farvann, for så å omfatte tredjelandsfartøy og til nå også å omfatte det tverretatlige perspektivet i kontrollsamarbeidet.

Partene en enige om at tverretatlig samarbeid er sentralt for å forebygge og avdekke IUU-fiske og tilknyttede ulovlige handlinger.

Derfor skal partene så langt det er mulig bistå hverandre med å utveksle relevant informasjon hos andre kontrollmyndigheter om selskap eller personer som er involvert i ulovlig fiske.