Det viser de siste tallene fra Norges Råfisklag, som er publisert på deres nettsider.

I omsetningen av ferskt råstoff, kom altså torskekvantumet opp i 1.770 tonn til verdi 27,6 mill kroner. Herav var 1.030 tonn/17,0 mill kroner tatt på line/autoline, og 220-240 tonn fordelt på trål, garn og snurrevad. Hele 1.180 tonn fersk torsk var levert i Øst-Finnmark, herav 870 tonn tatt på line/autoline, 190 tonn på trål og 100 tonn på snurrevad.

Videre var 300 tonn av den ferske torsken levert i Vest-Finnmark (140 tonn på line/autoline, 110 tonn på snurrevad og 40 tonn på garn), og 250 tonn i Troms (170 tonn på garn og 60 tonn på trål). I Nord-Troms har det vært stor tilstrømming av båter til Kvænangen, der fisket foregår på fisk som beiter på sild, en blanding av torsk og sei i fangstene.

Mye av torskefisket dekkes inn av ferskfiskordninga som skaper ekstra aktivitet på denne tida av året. En stor del av de ca 1.500 tonn fersk torsk levert av kystflåten i uke 46 avregnes ferskfiskordninga, og det innebærer at avsetninga til den ordninga nå er i underkant av 2.000 tonn.

Like stort seivolum

Seikvantumet levert fersk var nesten like stort som torskekvantumet, nærmere bestemt 1.700 tonn, men verdien var under halvparten av torskeverdien, 11,3 mill kroner.

Her var hele 1.020 tonn tatt på snurrevad, 430 tonn på garn, 120 tonn på juksa og mindre kvanta på trål, not og line. 610 tonn av seien var levert i Øst-Finnmark, der snurrevaden dominerer totalt med 600 tonn.

Videre var 370 tonn fersk sei levert i Vest-Finnmark, der 190 tonn var tatt på snurrevad, 140 tonn på garn og 20 tonn på juksa. 450 tonn var omsatt til kjøpere i Troms, her var garnkvantumet størst med 190 tonn fulgt av snurrevad med 120 tonn, trål med 60 tonn og juksa med 40 tonn. Videre ble 180 tonn fersk sei levert i Vesterålen, der snurrevad stod for det meste med 110 tonn, og mindre kvanta på garn, juksa og lina.

720 tonn fersk hyse til verdi 7,5 mill kroner var fordelt med 650 tonn tatt på line/autoline og 60 tonn på snurrevad. Her var 530 tonn levert i Øst-Finnmark, av det 500 tonn tatt på line/autoline, 100 tonn i VestFinnmark, og 20-30 tonn hver på Troms, Vesterålen og Lofoten/Salten.

41 tonn kongekrabbe til verdi 6,5 mill kroner var fordelt med 31 tonn levert i Øst-Finnmark og 10 tonn i Vest-Finnmark. 34 tonn var tatt i det regulerte fisket, av det var 28 tonn til verdi 5,1 mill kroner lytefri hannkrabbe. Totalen for året er kommet opp i 1.380 tonn lytefri hannkrabbe, og det gjenstår da 200 tonn av totalkvota.

Av øvrige fiskeslag kommer vi ikke utenom kveita, som nådde et toppkvantum for året med 97 tonn til verdi 4,0 mill kroner. Her var hele 66 tonn tatt på garn og 30 tonn på line/autoline. Størst kvantum levert i Vest-Finnmark og Troms med 35 tonn på hver, deretter 18 tonn i Lofoten/Salten.

Ferskt råstoff

Øst-Finnmark var fremdeles suverent størst når det gjelder ukeomsetningen av ferskt råstoff. Av 62,8 mill kroner som var totalomsetningen av ferskt råstoff i uke 46, gjaldt 2.550 tonn til verdi 34,1 mill kroner omsetning til kjøpere i Øst-Finnmark.

Her var som nevnt torsken viktigst med 1.180 tonn/18,4 mill kroner, fulgt av 530 tonn hyse/5,6 mill kroner, 31 tonn kongekrabbe/5,0 mill kroner og 610 tonn sei/3,9 mill kroner.

Til sammenligning var 830 tonn ferskt råstoff levert i Vest-Finnmark til verdi 11,7 mill kroner, deretter 830 tonn/9,4 mill kroner i Troms, 260 tonn i Vesterålen/2,1 mill kroner, 210 tonn/2,7 mill kroner i Lofoten/Salten og mindre kvanta lenger sør.