I fjor var landet verdens sjette største fiskerinasjon. Ifølge russiske fiskerimyndigheter ble det i fjor fisket 4,1 millioner tonn fisk. Norsk press for å få slutt på ulovlig fiske i Barentshavet er mest sannsynlig en medvirkende årsak til økningen i fangstene, skriver kystmagasinet.no.

Oppgradering

De har tidligere skrevet om Russlands planer om å oppgradere fiskeflåten, og om omlegginger i fiskerilovgivningen. Hensikten har vært og både øke fangstene og sørge for at mer av de russiske fangstene blir levert i russiske havner.

Etter kommunismen fall, stupte de russiske fiskefangstene. Fartøyer ble flagget ut av landet, eller de forfalt. Gjenværende fartøyer fikk bedre betalt ved å levere fangstene eksempelvis i Norge enn i Russland. Nå er fangstene igjen på vei til samme nivå som før kommunismens fall, opplyser den russiske fiskerikomiteen, et organ som tilsvarer det norske fiskeridepartementet.

Ett av tiltakene som har effektivisert fisket er fjerningen av tolldeklarering når russiske fartøyer leverer fisk i russiske havner. Tolldeklareringen var både kostbart, og trolig forsvant deler av fangstene i ulike former for korrupsjon.

Redusert ulovlig fiske

En annen årsak til økte fangster er bedre regulering av fiskeriene i Barentshavet. Her har press fra Norge vært med på å redusere ulovlig fiske og eksport av ulovlig fisk ved at fangstene har blitt overført til fryseskip ute i havet. Det har gitt økning i de offisielle fangstene, og vært med på å styrke torskestammen i Barentshavet.

Nå utvikles et samarbeid mellom World Wildlife Fund og russiske fiskeriinteresser for å få bukt med ulovlig fiske i russisk del av Stillehavet. Det kan på sikt medføre at offisielt russisk fangstkvantum øker. Blant tiltakene som foreslås er at det skal være observatører på alle russiske trålere, innføring av systemer som gjør det mulig å spore fisken som leveres, samtidig som kvotene, spesielt for pollock, blir mer bærekraftige.

Ny lov

Det er nå også tegn som tyder på at Russland vil gjøre det lettere for utenlandske interesser å investere i landets matvareindustri. Det har, siden en ny lov ble vedtatt i 2008, vært vanskelig for utenlandske investorer å investere i foredling av matvarer, deriblant fisk.¨

For to år siden opplyste russiske myndigheter at 16 milliarder kroner ville bli investert i oppgradering av landets fiskerinæring. Det ble opplyst at den russiske fiskeflåten var i svært dårlig tilstand. Selv om mange av fartøyene som ble bygget under kommunisttiden hadde blitt oppgradert, holdt de ikke mål teknologisk. En tredjedel av investeringene skulle brukes på bygging av 27 fiske- og forskningsfartøyer, femti fiskeoppdrettsanlegg og forbedring av havneanleggene i Vladivostok, Petropavlovsk, Kamtsjatskij og Nevelsk på Russlands Stillehavskyst. Hvor mye som ville bli brukt i nordvest ble ikke opplyst. Men siden nordområdene har fått en ny og viktigere posisjon politisk på grunn av oppvarmingen av polarområdene, er det forventet at Russland vil bruke milliarder på å oppgradere fiskeflåten som fisker i Barentshavet.