- I sin høring til Nærings- og fiskeridepartementet 24. november 2014 om hvordan fremtidig vekst innen laks- og ørretproduksjon skal utformes, tillegger Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening (FHL) Havforskningsinstituttet utsagn vi ikke står inne for, skriver Havforskningsinstituttet.

Videre skriver de: FHL skriver i høringen på side 20 :"Videre er det viktig å peke på at HI mener at lakselus ikke kan anses å være noen trussel for (ville) eksistensen av ville laksebestander, dvs. at lakselus ikke kan være årsak til at ville laksebestander kan utryddes (pers. meddelelse fra Geir Lasse Taranger, Karin Boxaspen og Tore Nepstad, 17.10.2014).”

Vi har ikke meddelt dette. Under nevnte møte gjorde vi rede for våre vurderinger når det gjelder smittepress av lakselus fra oppdrettsfisk, sannsynlige effekter på ville laksefiskbestander og vi diskuterte forskjeller i trusselbildet knyttet til lakseluseffekter på vill sjøaure og vill laks. Dette er også kommunisert i de årlige risikovurderingene og i rapporter til Mattilsynet.

Faktum er at i perioden 2010 til 2013 tyder dataene fra overvåkningsprogrammet på at det i områder med høy oppdrettsaktivitet og hvor det har vært betydelige utslipp av lakselus, tidvis er registrert moderate til store negative effekter på både vill laks og sjøaure . Dette problemet varierer mellom områder og år. Effekten på vill laks synes å være lav i mange områder de fleste årene, mens dataene viser store effekter på sjøaurebestander i en rekke områder de fleste av disse årene.