I forslag til nytt lovverk som skal regulere tilgang til sjøbunnsinformasjon, legges det opp til at «fiskeleteutstyr» skal unntas forbud mot sjøbunnskartlegging. - Dette er en forutsetning for en moderne og framtidsrettet norsk fiskeflåte, slår leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen fast.

Fiskarlaget er positiv til at Forsvarsdepartementet legger opp til en modernisering av gjeldende regelverk fra 1914 om innhentning og bruk av dybdedata. Fiskarlaget er også positiv til at det uttrykkes ønske om at det sivile samfunn må få bedre tilgang til sjøbunnsinformasjon, så lenge dette ikke går ut over hensynet til rikets sikkerhet.

Samtidig understreker Norges Fiskarlag at det i fiskeriene er slik at dybdedata og annen informasjon om sjøbunnen, som bunnhardhet og sediment, til dels er avgjørende faktorer for at fiskerne kan:

  • fiske mer presist og effektivt, samt unngå hefter

  • unngå korallrev, svamp og andre sårbare habitater

  • bruke lettere utstyr som gir mindre bunnpåvirkning, drivstofforbruk og CO2-utslipp

  • forebygge ulykker, tap av redskap og såkalt «spøkelsesfiske»

  • bidra til økt verdiskaping, både innen fiskerinæringen og i samfunnet for øvrig

– Alle disse faktorene viser at lovverket må tilpasses sivil virksomhet, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

I høringssvaret vises det til at ekkolodd, multistråle-ekkolodd og til dels også sonar og kartplottere de siste 20 årene har blitt uunnværlige verktøy i fiskerinæringa. Slike system brukes i dag på 4-5000 norske fiskefartøy. Allerede ved oppstarten av lovarbeidet slo Fiskarlaget derfor fast at det måtte være uaktuelt å innføre restriksjoner på bruk av ekkolodd og kartplottere i fiskeflåten.

– Vi er fornøyd med å ha blitt hørt i saken. Det aktuelle unntaket må selvfølgelig omfatte alle aktuelle ekkolodd, sonarer og kartplottere, som brukes i utøvelsen av fiske. Vi forutsetter også at Norske fiskere fortsatt kan være verdensledende med hensyn på å ta i bruk ny teknologi, slår Ingebrigtsen fast.

Kjell Ingebrigtsen står fast på landsmøtevedtaket fra 2014

I høringssvaret har Fiskarlaget videre påpekt at det nye forvaltningsregimet for innhenting og bruk av sjøbunnsdata må bygge på en god avveining mellom viktige samfunnshensyn, at det får god legitimitet, at det blir mulig å håndheve på en fornuftig måte og at det kan få en viss varighet før neste revisjon.

Norges Fiskarlag anmoder derfor Forsvarsdepartementet om å få anledning til å komme med nærmere innspill til forskriftsarbeidet, gjerne før et utkast til nytt forvaltningsregime sendes på formell høring.