Daniel A. Øien

Utslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg, dårligere tilgang på næring og klimaendringer ser ut til å være hovedårsakene til nedgangen.

På Vestlandet og i Midt-Norge har fangstene avtatt dramatisk siden 1990-tallet, mens de har økt i Nord-Norge. På Skagerrakkysten har fangstene vært noenlunde stabile, med unntak av Vest-Agder som har hatt en viss nedgang de senere årene, melder Direktoratet for naturforvaltning på sine nettsider.

Det er en nær sammenheng mellom fangstutviklingen hos sjøørret og hvor stor andel av fisken som overlever oppholdet i sjøen. Nedgangen i bestanden har vart lengst i Rogaland (siden 1990), og i samme periode har også overlevelsen i sjøen gått ned. Siden 1976 er dette dokumentert ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin forskningsstasjon på Ims i Sandnes, og dette er landets lengste tidsserie på sjøoverlevelse hos sjøørret.

En tilsvarende undersøkelse er gjort i Halsvassdraget i Finnmark. Her har det ikke vært noen nedgang i sjøoverlevelse siden 1990. Det har heller ikke vært noen vesentlig nedgang i fangstene av sjøørret i Finnmark i samme periode.

– I tillegg tilrådde ekspertgruppen økt forskning og overvåkning for å finne ut mer om problemet. De samme konklusjonene kom Vitenskapelig råd for lakseforvaltning til da de vurderte saken pånytt i 2010. Derfor har vi, i samråd med Fylkesmennenes miljøvernavdelinger, innført ytterligere begrensninger i sjøørretfisket i 2011, sier Dagfinn Gausen i Direktoratet for naturforvaltning.