Dert går fram av «smørbrødlista» fra Fiskeridirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskemottakene er i dag pålagt å føre en landingsjournal og kontrollmyndighetene har tilgang til denne ved for eksempel kontroll på anleggene. I den nye landingsforskriften vil kravet til landingsjournal bli skjerpet og i tillegg foreslår Fiskeridirektoratet at fiskemottakene blir pålagt å rapportere landingsjournalen elektronisk til Fiskeridirektoratet.

– En slik rapportering, sammen med tilgang til varelageropplysninger, vil gi oss enda bedre oversikt over ressursuttaket og det vil gjøre kontroll utført av oss eller andre etater enklere, sier Holmefjord.

Bedre samordning

Det er flere etater inne og kontrollerer virksomheten til fiskemottak og produksjonsanlegg. Disse kontrollerer og samler inn ulik informasjon. Fiskeridirektoratet foreslår derfor at det skal legges til rette for bedre og mer systematisert utveksling av informasjon mellom etater som utfører kontroll med fiskemottak.

– Det er avgjørende at grove regelbrudd blir etterforsket og domfelt. Det er derfor viktig at vi bedrer kommunikasjonen med politi- og påtalemyndigheter. Vi ønsker at tjenestemenn i politiet skal kunne spesialisere seg innen fiskerikriminalitet slik at den type saker blir prioritert og dermed raskere avgjort, sier fiskeridirektøren.

I det nye forslaget blir ressurskontrollen delt inn i fire hovedområder; fangstleddet, landingsdelen, produksjonen og til sist forbrukerdelen.

- Den nye landingsforskriften vil være et viktig første steg for å bedre ressurskontrollen. Det arbeides nå med å sikre en god implementering av forskriften fra årsskiftet, og så har vi foreslått å ha høringsrunder knyttet til hvert tiltak deretter med mål om å oppnå et helhetlig kontrollregime, sier Holmefjord.