Tidligere undersøkelser har ikke slått fast noen kilder for kvikksølvforurensningen her, men nye analyser gjort på sedimentprøver samlet inn tidligere og under Mareano-programmet tyder på at kvikksølvforurensingen kan ha lokale kilder. Resultatene kommer frem i en rapport fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

I en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider fremgår det at forskerne ikke vet hvor de organiske miljøgiftene i kveite kom fra.

I tillegg til sedimentprøver er det også gjort analyse av sjøpølse fra området.

Hverken nivåene av miljøgifter i sedimenter eller sjøpølser i prøvene fra Ytre Sklinnadjupet kan forklare de høye nivåene som ble funnet i kveite fra samme område. De forhøyede nivåene av kvikksølv i sedimenter fra sentrale deler av Sklinnadjupet, øst for det stengte fiskefeltet, indikerer imidlertid en mulig ukjent kilde.

Dette bør ifølge Havforskningsinstituttet undersøkes nærmere med mer detaljert prøvetaking av sedimenter for analyse av metaller og organiske miljøgifter i dette området. Det bør også vurderes mer detaljert prøvetaking av fisk og bunnlevende dyr, mener HI.