Det skriver styret i Nord Fiskarlag, som behandlet saken i gårsdagens styremøte. Der ble det fattet følgende vedtak:

«Nord Fiskarlag har fått flere henvendelser angående refordeling av torsk i åpen gruppe. Ifølge ukestatistikken for uke 14 gjenstår det 5 380 tonn av årets gruppekvote på 14 077 tonn eks. ferskfiskordning for åpen gruppe. For uke 14 ble det rapportert fangst på 1 257 tonn i åpen gruppe.

Med bakgrunn i statistikken og tidligere erfaringer er styret i Nord Fiskarlag fortsatt av det oppfatning at det er lite rom for refordeling i åpen gruppe. Gruppekvoten er veldig lav, og for å hindre et overfiske i gruppen mener styret at det er mest hensiktsmessig å avvente refordeling. Det er viktig at man unngår overfiske av gruppekvoten, og isteden opprettholder en positiv balanse av kvoten slik at det ikke går negativt utover neste års gruppekvote i åpen gruppe. Styret ønsker også å unngå en refordeling i åpen gruppe, blant annet med hensynet til fiskere som har vendt tilbake sørover, og eventuelle endringer som kun vi gå til fordel for noen i gruppen.

Videre er det opplyst fra Råfisklaget om at det er kommet 50 nye fartøy inn i åpen gruppe siden 3. april som har startet fiske. Det er fortsatt mange fartøy som ikke har kommet i gang i åpen gruppe, og det er forventet at gruppekvoten kommer til å bli fisket i løpet av året med den fisketakten som er per dags dato. Det er per 7. april 1 616 fartøy i åpen gruppe, kontra 1 564 den 3. april.

Styret har også fått indikasjoner på at det er noe mindre aktivitet i Øst-Finnmark grunnet liten tilgang på fisk. Fartøy i dette området som deltar i åpen gruppe har dermed ikke kommet i gang med fisket, og venter på at tilgangen skal bli bedre. Det forventes også at fartøy i dette området vil øke aktiviteten sin i april og mai. Styret i Nord Fiskarlag er etter en helhetsvurdering kommet frem til at man fortsatt avventer refordeling av torsk i åpen gruppe.»

Oversikt over andel fisket og antall fartøy i torskefisket per. 07.04.2024. Kilde: Norges Råfisklag