- Myndighetene kan ikke ha utredet konsekvensene av en slik forskriftsendring, skriver Norges Fiskarlag i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Gjennom sporings- og landingsdata har laget beregnet antall grensepasseringer til 12.000 per år.

- Vi mener dette vil være en unødvendig rutine som skaper merarbeid for både våre medlemmer og for myndighetene, sier saksbehandler i Fiskarlaget, Erling Holmeset jr.

I et brev til Fiskarlaget i sommer gjorde Justis- og beredskapsdepartementet det klart at «føreren av skip som passerer grensen (territorialfarvannsgrensen) på vei til og fra norsk havn «skal gi politiet fortegnelse over reisende og mannskap», jf. utlendingsloven § 20 første ledd bokstav b) og utlendingsforskriften § 4-24 andre ledd».

Bestemmelsen har vært sovende i flere år, men nå ligger det an til innskjerping, etter at departementet har bedt Utlendingsdirektoratet gjenoppta arbeidet med et rundskriv om dette, med henvisning til utlendingsforskriften § 2-24 syvende ledd. Her vil plikten skipsfører har til å gi forhåndsmelding nærmere beskrives.

Departementet legger her til grunn at fiskefartøy på 24 meter eller mer, blir omfattet av meldeplikten. Departementet uttaler videre at som utgangspunkt skal kystfartøy som har passert territorialgrensen, og som innen 36 timer vender tilbake til norsk havn uten å ha anløpt havn i tredje land (utenfor Schengen), være unntatt fra meldeplikten. Etter det Fiskarlaget er kjent med, defineres kystfartøy i denne sammenheng som fartøy under 24 meter. Kystfartøy som er ute mer enn 36 timer, eller som anløper tredjehavn (utenfor Schengen), er pliktig til å levere forhåndsmelding iht. retningslinjene til UDIs rundskriv RS 2013-011.

- Norges Fiskarlag vil sterkt anmode departementet om å foreta en ny gjennomgang av denne saken, der målsettingen er å se på muligheten for å unnta alle norske fiskefartøy fra meldeplikten, slik at meldeplikten kun inntrer etter anløp i tredje havn (utenfor Schengen). Det vises til at dette var regelverket frem til 2007, og er gjeldende praktisering av dagens forskrift, heter det i brevet fra Norges Fiskarlag.

Se hele brevet her: