Norges Kystfiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 18. mai 2017 behandlet sak om arealkonflikter under årets Lofotfiske, hvor det var enighet om at en ordning med fremtidig havdeling og oppsyn er ønskelig. Følgende ble vedtatt:

1) Norges Kystfiskarlag er av den oppfatning av ordlyden i Havressursloven hva gjelder §§ 25 (forkastregelen) og 26 (hausting med trål eller snurrevad) må stå fast.

2) § 26 i Havressursloven gir departementet mulighet til å bestemme at grensen på 1 nautisk mil kan være kortere eller ikke skal gjelde for bestemte fiskeri med trål eller snurrevad. I lys av årets erfaringer fra Lofotfisket mener Norges Kystfiskarlag det kan være fornuftig å gjøre et slikt unntak i et sesongfiskeri hvor høy fiskeriaktivitet med flere redskapstyper øker faren for brukskonflikter. Unntaksbestemmelsen vedrørende regulering av avstand mellom aktive og passive redskaper vil da være av en lokal og midlertidig art. Norges Kystfiskarlag mener at en halvering av gjeldende avstandsbestemmelse er mulig, hvor det foreslås en avstand på minimum 0,5 nautisk mil mellom aktive og passive redskap.

3) Norges Kystfiskarlag mener det bør avsettes 2-3 felt til snurrevad slik at flåten kan drive uhindret av faststående redskaper.

4) Norges Kystfiskarlag mener at man på grunn av den stadige økningen i redskapsstørrelse innenfor snurrevadgruppen, vil være hensiktsmessig å fastsette en maksimumsstørrelse på snurrevad som gjelder taulengde/-tykkelse, omkrets i åpningen på snurrevaden samt lengde fra vingespiss til vingespiss. Stadig større redskap krever mer plass på fiskefeltene og kan føre til ytterligere arealkonflikter i fiskeriintensive områder. Norges Kystfiskarlag foreslår videre at snurrevadaktivitet legges til tidsrommet mellom kl. 06:00-20:00. Det er en forutsetning at Grensedragningsutvalgets innstilling fra 2001 legges til grunn i forvaltningen, der snurrevad må reguleres som et aktivt redskap.