Det årlige kysttoktet viste sist høst at beregnet gytebiomasse for kysttorsk er noe høyere enn resultatet i 2010. Det er tegn på bedre rekruttering i 2010 og 2011, heter det i en pressemelding fra departementet.

For de fleste aldersgruppene er både lengde og vekt litt over gjennomsnittet og den akustiske gytebiomassen er om lag 30 prosent høyere sammenliknet med 2010. Det skyldes både økt antall og individvekter i 2011 sammenlignet med året før.

Henningsværboksen ble tidlig etablert som et særskilt verneområde på bakgrunn av at det ble tatt mye kysttorsk i området. Det var også viktig å få i stand et referanseområde for å følge utviklingen over tid. På bakgrunn av høstens kysttokt og flere års erfaringer har Fiskeri- og kystdepartementet nå bestemt at reguleringene i Henningsværboksen mykes opp som verneområde.

- Kysttorskreguleringene i Øst-Lofoten har vært spesielt strenge, med negative konsekvenser både for fiskerne og ikke minst foredlingsbedrifter i området. Samtidig har det foregått et ordinært fiskeri andre steder i samme område, også rett utenfor boksen. Endringen vi nå gjør skal legge til rette for at de minste fartøyene skal kunne drive et tradisjonelt fiske på kjente fiskefelt med kort vei til lokale mottakere, samtidig som vi legger til grunn at beskatningen av kysttorsk ikke endres vesentlig samlet sett, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Henningsværboksen omgjøres til ordinære fjordlinjer, men bare med adgang for fartøy under11 meteri første halvår.

Det har fram til i dag vært forbudt å fiske torsk, hyse og sei med fløytgarn innenfor fjordlinjene fra og med 1. februar til og med 30. juni. Dette ble innført på et tidspunkt hvor det også hadde vært tillatt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at kysttorsk blir hardere beskattet med bruk av fløytgarn enn ved bruk av bunnsatte garn. Mot denne bakgrunn vil derfor fløytgarnforbudet innenfor fjordlinjene oppheves.