Foreleggene er ikke vedtatt og det går mot straffesak om forholdet, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Det var Norges Fiskarlag som politianmeldte et seismisk fartøy for brudd på bestemmelsene i Havressursloven i mars 2010. Fartøyet kjørte over og skadet deler av et garnbruk.

I mars måned i fjor besluttet Norges Fiskarlag å politianmelde et seismisk fartøy for brudd på bestemmelsene i Havressursloven etter hendelsen utenfor kysten av Møre og Romsdal. Det aktuelle seismikkfartøyet hadde utført seismisk aktivitet så nært garnbruket til et fiskefartøy at deler av garnene ble overkjørt og påført skader. Garnbruket og posisjonene var forskriftsmessig meldt inn til KV Nord på Sortland.

Ønsker holdningsendring

Det er av sentral betydning for fiskerne at det regelverket lovgiverne har laget for å sørge for ro og orden på fiskefeltene blir fulgt. Fiskerne opplever dessverre at den seismiske aktiviteten ikke tar tilstrekkelig hensyn til fiskeriaktiviteten og ikke holder tilstrekkelig avstand med sin aktivitet. Dette har som konsekvens at fiskerne påføres inntektstap og uakseptable forstyrrelser og ulemper under utøvelsen av sitt yrke.

- Formålet med Norges Fiskarlag sin politianmeldelse er å bidra til en holdningsendring slik at den seismiske aktiviteten tar hensyn til fiskerne interesser i fremtiden, sier Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø.

- Dersom vår politianmeldelse bidrar til dette har vi oppnådd hensikten. Det er derfor påkrevd med straffereaksjoner i de tilfellene hvor nevnte bestemmelser brytes, av preventive årsaker. Formålet med straff er å være et virkemiddel til å skaffe lovlydighet. Straffen bidrar til å påvirke og endre holdninger, sier Hellesø.

Fikk bøter

Politimesteren i Rogaland valgte å følge opp anmeldelsen og utferdiget i sommer norgeshistoriens første straffereaksjon ovenfor personell ansatt på seismiske fartøy for brudd på regler som er ment å ivareta fiskernes interesser ovenfor adferd som hindrer fiskemulighetene. Både den fiskerikyndige og PartyChiefen om bord på det aktuelle seismikkskipet ble ilagt bøteforelegg, på 10.000 og 20.000 kroner. Rederiet ble derimot ikke ilagt foretaksstraff. Foreleggene ble ikke vedtatt og det er dermed duket for norgeshistoriens første straffesak om forholdet mellom fiske og seismikk.

Seismikk skremmer

Det er dokumentert og lagt til grunn at seismisk aktivitet har en skremmeeffekt på fisk og således også at dette medfører et faktisk arealtap for fiskere. Havressursloven oppstiller i § 24 krav til seismiske fartøyer om å gjøre seg kjent med hvor fiskeredskap er satt ut, forbud mot å manøvrere slik at fangstmuligheter unødig hemmes og et forbud mot å hindre eller ødelegge fangstmulighetene ved skyting, støy og lignende.

Langvarig konflikt

Fiskere har i årevis opplevd at seismisk aktivitet har pågått svært nært pågående fiske og at nevnte lovbestemmelser som har som formål å ivareta fiskernes interesser ikke er blitt overholdt. Verken Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet eller Kystvakten har anmeldt slike forhold til politiet. Av denne grunn besluttet Sogn og Fjordane Fiskarlag i 2008 å politianmelde fire episoder. Alle disse sakene ble henlagt etter bevisets stilling. Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø påklagde to av disse henleggelsene til Riksadvokaten. Klagene ble ikke tatt til følge, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.