Pålegget gjelder 11 vassdrag, og skal sikre at hendelsen ikke får uakseptable konsekvenser for lokale bestander av villaks.

Salmar Nord AS meldte 8. juli i år om en rømmingshendelse ved lokaliteten Kvitfloget i Solbergfjorden i Tranøy kommune. Det er senere anslått at om lag 5800 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 3,7 kg rømte i forbindelse med denne hendelsen.

Selskapet har utført gjenfangstfiske i sjøen, og har da fanget om lag 400 individer.

Fiskeridirektoratet er bekymret for at noe av denne fisken vil gå opp i elvene i området denne høsten.

Vi har derfor i samråd med Fylkesmannen i Troms kommet frem til at det må iverksettes overvåkning og eventuelt uttak av rømt fisk i følgende vassdrag: Spansdalselva, Salangselva, Brøstadelva, Skøelva, Lakselva/Laukhelle, Ånderelva, Vardneselva, Tennelva, Grasmyrelva, Lysbotnvassdraget og Målselva.

Salmar Nord AS skal samordne arbeidet med tiltak utført i regi av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt fisk (OURO) i de vassdragene der det er aktuelt.