– Vi er overrasket over at det åpnes så bredt for rødåtefangst slik departementet nå gjør. Vi mener det må utvises særlig forsiktighet for ikke å skade gytingen for torsken, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Sist uke offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at det åpnes for kommersiell høsting av rødåte. Totalkvoten for 2019 er fastsatt til 254 000 tonn.

Kjell Ingebrigtsen

NFD gir åpning for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet, samt at det er fastsatt en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten.

Ikke overbevist

– Fiskeriministeren sier vi nå har kunnskap nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Vi er ikke like overbevist og er mer avventende, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han påpeker at det særlig i kystnært område er fare for at skreiens egg kan bli en del av den uønskede bifangsten fra planktonhøstingen.

– Vi ser ministerens poeng med at rødåtefangst kan bidra til ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, men hadde ønsket en noe mer forsiktig tilnærming og enda mer kunnskap før det ble åpnet for en så stor høsting som dette nå.

Gikk imot

I 2016 ble det gjort en høring av forslag til forvaltningsplan for rødåte, og Fiskarlaget var tydelig på at eventuell høsting så langt praktisk mulig bør være begrenset til perioder på året uten drift av egg og larver, og yngelvandring. Med henvisning til flere risikomomenter gikk også Fiskarlaget imot at det åpnes for høsting av raudåte innenfor 1 000 meterkoten.

Kjell Ingebrigtsen sier det i forslaget til forvaltningsplan ble understreket, både fra forskerne ved HI og fra Fiskeridirektoratet, at kvotene må settes på en slik måte at vi unngår lokal nedfisking av planktonet i viktige beiteområder for fisk.

– Både vi og de to fagetatene fremhevet at de kommersielle fiskearter som lever i Norskehavet og Barentshavet gyter langs norskekysten og at fiskeegg og fiskelarver driver nordover med kyststrømmen. Bifangsten av fiskeegg og fiskelarver vil derfor være vesentlig større i kyststrømmen enn utenfor, og det er derfor vi er så bekymret for aktivitet i denne sonen, understreker Ingebrigtsen.