16. mars endret Norges Sildesalgslag praksis for deling av prisinformasjon på vårt ekstranett. Endringen medførte at kun kjøper og selger fikk tilgang til informasjonen om vinnende buds beløp.

Dette ble gjort som en midlertidig løsning, i påvente av ferdigstilling av det pågående arbeidet for å lande en helhetlig løsning i kjølvannet av domsavsigelsen i lagmannsretten.

Ordningen som ble iverksatt 16. mars løser Sildelagets utfordring med tanke på rettsstridig praksis, men den tilfredsstiller ikke vår målsetning om å drifte en fungerende markedsplass for pelagisk fisk. Fra ulike aktører har det kommet tilbakemeldinger som belyser store utfordringer ved en slik ikke-transparent auksjonsordning. Arbeidsutvalget i Norges Sildesalgslag har derfor, etter dialog med Sjømat Norge, besluttet å reversere endringen som ble gjort 16.mars. Dette betyr i praksis at alle aktive aktører ved pålogging på ekstranett igjen vil ha tilgang til full budlogg på auksjoner for de fiskeslag man selv er tilknyttet.

De siste dagers erfaring med komplett sladding av høyeste bud har bekreftet vår bekymring for effekten denne løsningen har på markedsplassens effektivitet og legitimitet. At kun kjøper og selger har innsyn i vinnende buds pålydende har negative konsekvenser for både markedstilgang og for tilliten til auksjonen. Når vi nå går tilbake til prisinformasjonsdeling slik det ble praktisert før 16.mars, er det juridiske aspektet ved praksisen igjen utfordrende for Sildelaget. Men gjennom god dialog med Sjømat Norge og en gjensidig og tydelig forståelse av midlertidigheten i denne løsningen, er Sildelaget kommet til at en reversering er å foretrekke på nåværende tidspunkt.

Reaksjonene og engasjementet rundt denne saken bekrefter viktigheten av god dialog mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag. En velfungerende og tillitsskapende markedsplass for pelagisk fisk er vårt viktigste redskap for vekst og gode rammevilkår for hele næringen. Usikkerhet rundt auksjonen, og ustabile rammevilkår rundt omsetningen av pelagisk fisk er uheldig både for kjøper og selger.

Løsningen vi da går tilbake til vil fortsatt være midlertidig, i påvente av svar på Norges Sildeslagslag sin bestilling av en grundig juridisk gjennomgang av modellen fra samtalene mellom Sjømat Norge og Norges Sildeslagslag. Denne modellen tar sikte på å både fjerne risiko for rettstridig praksis for Norges Sildesalgslag, og tilrettelegge for en velfungerende markedsplass.