Denne uttalelsen har Hammerfest fiskarlag vedtatt. Laget viser til neste års nedgang i hysekvoten med 25 prosent. Dette ville med årets fiske som utgangspunkt ført til oppfisket hysekvote i uke 35 i lukket gruppe, noe som ville vært en katastrofe for svært mange fartøy og veldig mange landanlegg.

500 tonn

For å motvirke disse svært negative og økonomisk ødeleggende konsekvensene, anbefaler Hammerfest Fiskarlag at det innføres en maks kvote på fartøynivå på 500 tonn, uavhengig av gruppetilhørighet og fartøystørrelse i lukket gruppe. Dette betyr at Hammerfest Fiskarlag også i dette tilfelle ikke er fornøyd med Landstyrets forslag til maksimalkvotestige, og trekker i tvil hvorvidt man fra Landstyret i tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene.

Fordelingsnøkkel

Samtidig er vår lokallag overbevisst om at dette kun er starten, etter mange år med svært høye totalkvoter, og også vil omfatte seien om kort tid. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å blåse støvet av og aktivisere den allerede eksisterende fordelingsnøkkelen på gruppenivå. Dette for å sikre at de som gjennom sin opprinnelige kvote har tilgang på hyse og sei, også er de som får nyttiggjøre seg disse, uavhengig av fartøystørrelse. Dette bør og må være på plass før sesongen 2014.

- Vi ser og skjønner også at bifangstregelen slik den fungerer i dag, skaper grobunn for misunnelse og forskjellsbehandling. Den flåtegruppen som sannsynligvis har avgitt forholdsvis mye i forhold til hva den har kunnet nyttiggjort seg i fisket, er gruppen under 11 meter. Muligens burde denne gruppen hatt en mere fleksibel avvikling av bifangstfisket. Hammerfest fiskarlag vil derfor anbefale en organisatorisk behandling av spørsmålet om å vurdere å innføre finnmarksmodellen også i bifangstfisket. Denne behandlingen må snarest igangsettes med mål om endelig besluttning i god tid før 2014, heter det i vedtaket fra Hammerfest fiskarlag som har fått støtte fra Hasvik og Sørøy fiskarlag, Havøysund fiskarlag og Kamøyvær og Skarsvåg fiskarlag i denne saken.