Det skriver Fiskarlaget Nord i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, etter at Nordkyn Fiskarlag nylig påpekte at det ikke var operative skøyter mellom Hammerfest og Båtsfjord.

- Lav terskel

- Terskelen må være lav for å adressere forhold som kan ha betydning for liv og helse, skriver arbeidsutvalget i laget som begrunnelse for at de tar opp saken, skriver laget, og fortsetter:

- Et sentralt element i den kystnære beredskapen er Redningsselskapet, der de bemannede skøytene er den viktigste tjenesten for fiskerne. Fra Andenes til Vardø gjelder dette syv fartøy. Redningshelikoptertjenesten og Kystvaktens tilstedeværelse utgjør, sammen med Redningsselskapet, sikkerhet og beredskap som fiskere i nord lener seg på og som den norske stat bidrar til å finansiere.

- Over noe tid har Fiskarlaget Nord mottatt meldinger om bekymring for at beredskapen kan fremstå som svekket. Det pekes spesielt på situasjon når de bemannede skøytene i RS av ulike årsaker er ute av tjeneste. Oppfatningen er at dette forekommer i for stor grad og at tendensen er tiltagende. Om det enkelte tilfellet skyldes feil med skøytene, utfordrende bemanningssituasjon eller økonomiske prioriteringer, har ikke arbeidsutvalget oversikt over, det fremstår heller ikke relevant å ta stilling til.

- Som et illustrerende eksempel nevnes utspill i pressen datert 22. juni, der representant for Nordkyn Fiskarlag viser til at det ikke var operative skøyter mellom Hammerfest og Båtsfjord. Med 20 knops fart tar det omkring 7,5 timer å gå distansen på 153 nautiske mil. Med de avstandene som gjelder i nord vil beredskapen fort være vesentlig redusert når skøyter som bidrar til å binde kysten sammen er ute av drift. Situasjon oppfattes ikke å være enkeltstående.

Reagerer

- Arbeidsutvalget registrerer også at Redningsselskapet i utspill i pressen, datert 13. mai, tar opp bekymring om økende drivstoffpriser, og der man viser til følgende prioriteringsrekkefølge:

«- Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi velge hvor vi skal sikre beredskapen så blir det der det er flest folk. Dersom vi må ta redningsskøyter på land for å spare penger, så blir det nok et sted langs kysten nord for Trondheim.»

- Dette er svært bekymringsfulle signaler, som aktualiserer en diskusjon om hva som må være minstekrav til beredskap i den nordnorske landsdelen.

Kystvakthelikoptrene

Arbeidsutvalget mener det er grunn til å kartlegge hvordan den totale beredskapen i nord fungerer, og minner om den pågående helikopterskandalen i Kystvakten: - Det bemerkes at som en del av det totale bildet må også helikoptertjenesten i Kystvakten fungere best mulig.

- Det må være et statlig ansvar å påse at den totale beredskapen til sjøs fungerer tilfredsstillende. Forventninger til satsing og utvikling i kyst- og havområdene i nord tilsier at sikkerhet og beredskap følges opp planmessig og at det bør skje en styrking av tilbudet.