Det melder direktoratet på sine nettsider.

Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Dårligere tilgang på torsk

Havfiskeflåten melder om utfordringer knyttet til å ta tildelte torskekvoter frem mot årsskiftet. Erfaringsmessig utnytter denne delen av flåten kvotene fullt ut med de kvoteordninger som allerede er tilgjengelige.

Fiskeridirektoratet får nå meldinger om at tilgangen på torsk i havet er dårligere i år sammenlignet med situasjonen de siste årene.

Torskekvoten for 2018 reduseres med 13 prosent, og det forventes at havfiskeflåten planlegger sesongen slik at det ikke er nødvendig å overføre torskekvoter til 2019.

Må utnytte hysekvotene

Havfiskeflåten har fått overført store mengder hyse fra kystfiskeflåten i løpet av innværende år for å legge til rette for at 90 prosent av norsk hysekvote kan tas før årsskiftet.

Det gjensto til sammen cirka 19 000 tonn av hysekvotene i 2015 og 2016 som ikke kunne overføres innenfor ordningen med kvotefleksibilitet mellom kvoteår. Førstehåndsverdien av dette restkvantumet utgjør cirka 200 millioner kroner.

Det er derfor en målsetting at havfiskeflåten fisker mest mulig hyse frem mot årsskiftet for å legge til rette for å utnytte de fiskemuligheter Norge har forhandlet seg frem til.

Overføring av kvote er en engangsordning

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med fiskesalgslagene utformet en engangsordning der torsketrålere og konvensjonelle havfiskefartøy gis adgang til å overføre kvote på fartøynivå fra 2017 til 2018 siden det ennå ikke er innført kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskefiskeriene.

Vilkår for å fiske 2017- kvoter i 2018:

- Det må føres egen kvotetype på landings-/sluttseddel når det fiskes torsk på overført 2017-kvote.

- 2017-kvoten må fiskes før 2018-kvoten.

- 2017-kvoten følger kombinasjonen fartøy/hovedtillatelse/eier per 31.12.17. Ved bruk av ordninger som nybygg, leiefartøy, utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift, eierskifte, samt endringer av driftsgrunnlag faller 2017-kvoten bort dersom den ikke er oppfisket.

- 2017-kvote som fiskes i 2018 danner ikke grunnlag for slumpfiskesøknader i 2018.

Kontakt salgslagene så de får beregnet restkvote

Det bes om at fartøy, så snart torskefisket for 2017 er avsluttet, tar kontakt med aktuelt fiskesalgslag for beregning av eventuell restkvote som kan overføres til 2018. Med aktuelt fiskesalgslag menes salgslagene i det distrikt hvor fartøyet er registrert (samme salgslag som har ansvar for kvotekontrollen på det aktuelle fartøyet).

Salgslagene vil lage en samlet oversikt (koordinert av Norges Råfisklag) over 2017-kvoter som overføres til fartøyenes 2018-kvoter. Fiskeridirektoratet importerer i løpet av januar kvotene i kvoteregisteret slik at kvotebildet blir korrekt.