Fiskeridirektoratet gjennomførte for første gang et separat opprenskingstokt for Finnmark i 2010. Et oppfølgende opprenskingstokt for 2011 er i dag avsluttet i Tromsø.

Toktet som har pågått i 14 dager har forløpt etter planen, men tilkomsten på alle fiskefelt har ikke vært optimal på grunn av pågående fiske.

Totalt er det tatt opp nærmere 9000 meter trålwire og 14000 meter line samt over 100 garn og 50 kongekrabbeteiner.

I tillegg er tatt opp en del tau, anker og trållin.

Fangster på ca. 5000 kongekrabber og 4000 kg fisk ble hovedsakelig registrert i garnene, men det var overraskende stor fangst av kongekrabbe i teinene også.

Godt resultat

Selv om antall kongekrabbeteiner som er tatt opp er noe redusert fra 2011 er det totalt for 2011 tatt opp betydelige mer tapte fiskeredskaper og trålwire enn for 2010.

Reduksjonen av kongekrabbeteiner har åpenbart en sammenheng med endret fiskemønster i forbindelse med ny grense for regulert kongekrabbefiske.

Skjult dumping av trålwire

Det dumpes åpenbart fremdeles mye wire som benyttes i trålfiske.

Dette dumpes ikke bare på trålfeltene, men også på områder for line-, garn- og teinefiske.

Dette fører til økt tapt fra disse redskapsgruppene når dreggene hekter seg fast i store wiredunger som ikke er håndterbar for fartøy i disse redskapsgruppene.

Bedre rapportering

Selv om det oppleves en stadig bedre dialog med fiskerne og at dem er flinkere til å bruke Kystvaktsentralen for å melde tap av redskap, så er det fremdeles et betydelig

pontensiale til forbedring.

Nytt tokt

I slutten av august vil Fiskeridirektoratet fortsette opprenskingsarbeidet videre sørover langs kysten.

Vi oppfordrer derfor alle som har tapt fiskeredskap eller kjenner til tap om å melde fra til Kystvaktsentralen eller Fiskeridirektoratet om dette.