Styret har hatt torskebestanden på dagsordenen og viser til vinterfisket 2019 som har vært preget av betydelige mengder torsk langs kysten.

Rapporterer om mye fisk

- Fiskerne rapporterer om store mengder fisk i alle årsklasser, som er i overensstemmelse med registrerte landingsopplysninger fra Norges Råfisklag som viser at størrelsessammensetning for omsatt torsk er variert. Samtidig er kvotene for torsk nord for 62°N satt ned med 21 prosent siden toppåret 2016.

Derfor mener de det er grunnlag for å stille spørsmål ved om bestanden av torsk nord for 62°N kan være underestimert. Utfra betydning den nordøst arktiske torskebestanden har for norsk fiskerinæring, mener styret at de erfaringer fra fisket bør få større oppmerksomhet.

Vil ha fremskynding

- Vi er gjort kjent med at det som et utgangspunkt skal være lagt opp til en metoderevisjon for torsk i 2021. Styret mener metoderevisjon for torsk bør fremskyndes og iverksettes snarlig, heter det i vedtaket der de samtidig anmoder at det tas opp som tema under neste møte i «Faglig utvalg for ressursforskning» (FUR).