Norges Fiskarlag har bedt om et møte med den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet for å få en gjennomgang om status og framdrift i saken om fiske innefor fjordlinjene, samt status knyttet til etablering av de såkalte fjordfiskenemndene. Saken har stor betydning for flere fiskerier.

I brevet til departementet viser Norges Fiskarlag til resultatet av Stortingets behandling av Prop70 L(2011-2012), hvor det blant annet åpnes for å etableres forbud mot båter over15 meter til å fiske innenfor fjordlinjene, men med mulighet for unntak.

- Fiskarlaget var tydelig på at denne løsningen ikke var ønsket fra vår side i det høringssvaret vi ga til Kystfiskeutvalget, opplyser saksbehandler Jan Birger Jørgensen.

I proposisjonen blir det gjort klart at fjordlinjenes plassering vil være gjenstand for vurdering, med opprettelsen av en såkalt Fjordfiskenemnd som arena for en slik avklarende dialog.

- Vi gjør det klart i vårt brev at spørsmål om begrensinger i fiskemulighetene innenfor fjordlinjene i de tre nordligste fylkene er av særlig relevans for fiskerne, sier Jørgensen.

- I tillegg til å be om et snarlig møte om denne saken, har vi også vist til prosessen som departementet har innledet knyttet til notfiske i kystnære områder og som det ble gitt en foreløpig orientering om på Reguleringsmøtet 14. juni. Vi har også bedt departementet om å gi en nærmere orientering om denne saken, avslutter assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.