Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti ser med bekymring på en del av regjeringas forslag til tiltak for å få en mer lønnsom sjømatindustri i årene som kommer. Forslagene knyttet til endring av pliktene de leveringspliktige torsketrålerne har, er uakseptable.

Leveringsplikt skal sikre anlegg som bearbeider fisk

Leveringsplikten, aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten er en pakke av tiltak for at trålere med leveringsplikt skulle sikre anlegg som bearbeider fisk, stabil råstofftilførsel. Dette handler om rederienes samfunnskontrakt. Begrunnelsen for at disse selskapene har fått dispensasjon fra Deltakerloven er at de skal skape ringvirkninger, aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser til de tilgodesette industribedriftene. Regjeringas forslag om forbedring av markedsadgang og økt satsing på forskning og innovasjon støttes.

Arbeiderpartiene i Nord-Norge understreker at den viktigste målsettingen i norsk fiskeripolitikk er økt verdiskaping og helårige arbeidsplasser langs kysten. Dette gjelder både i fiskeflåten og på land. Arbeidsplasser i fangstleddet og på landsiden må derfor sees i sammenheng for å sikre bærekraftig økonomi i næringen. Havressursloven, Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven og er grunnmuren i vår fiskeripolitikk.

Høyre-/FrP-regjeringen forslår å gjøre endringer knyttet til leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten i stortingsmeldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri». Den samlede effekten av de foreslåtte endringene vil føre til en dramatisk endring i måten vi forvalter fiskeriressursene i Norge. I meldingen argumenteres det med at «Erfaringen fra pliktsystemet er [imidlertid] at pliktene ikke fremmer lønnsomheten». Det er både unyansert og for enkelt.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener regjeringas forslag vil utarme mange kystsamfunn i Nord-Norge. I et langsiktig perspektiv vil kystsamfunnene tape store verdier dersom denne trålfisken forsvinner, selv om kommunen kompenseres med noen millioner. Fiskeressursene tilhører felleskapet, og skal komme kystens folk til gode. Arbeiderpartiet skal være garantist for at fiskeressursene skal forvaltes til det beste for felleskapet.

Leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten.

Leveringsplikten skal styre råstoffet til anlegg, steder og tilgodesette regioner. Intensjonen har vært å bringe inn et verdikjedeperspektiv som vektlegger både fangst- og produksjonsledd. Regjeringen foreslår å regionalisere leveringsplikten. Arbeiderpartiene i Nord-Norge går imot dette og mener at pliktene skal videreføres og gjøres mer treffsikre, for å sikre stabile helårige arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å avvikle bearbeidingsplikten. Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti vil advare mot en ensidig tenkning om at markedet alene skal kunne håndtere norsk fiskeripolitikk. Dette vil føre til at landsiden i fiskerinæringen ikke gis mulighet til å bidra tilstrekkelig til å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv lang kysten. Vi mener derfor at fiskeripolitikken i stedet må fokusere på økt bearbeiding. Større fleksibilitet er løsningen Dette kan for eksempel gjøres ved at plikten som i dag gjelder den enkelte fangst kan endres til å gjelde fangsten over en gitt periode, for eksempel en måned. Videre kan man for eksempel også se på råstoffutveksling anleggene i mellom. Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti foreslår å foreta en gjennomgang av innholdet i bearbeidingsplikten.

Aktivitetsplikten bidrar til at eksisterende virksomhet og aktivitet skal opprettholdes, og til å knytte fartøy og anlegg sammen. Dette sikrer at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet. Høyre-/FrP-regjeringen på sin side mener at aktivitetsplikten er et distriktspolitisk virkemiddel som reduserer sjømatindustriens strategiske handlingsrom. Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener det er underlig å foreslå endringer når regjeringen selv påpeker at aktivitetsplikten bidrar til å opprettholde industrivirksomhet i kystsamfunn.

Ombordproduksjon

Arbeiderpartiene i Nord-Norge går imot forslaget om å øke ombordproduksjon, da dette vil svekke landindustriens tilgang til råstoff.

Kystflåten

Kystflåten representerer 70 prosent av leveransene

Kystflåtens leveranser er av avgjørende betydning for industrien på land, da den representerer om lag 70 prosent av totalkvoten. Derfor er det et mål for Arbeiderpartiene i Nord-Norge å opprettholde en variert kystflåte, både hva gjelder størrelse og geografi. En av de store utfordringene, både markeds- og kvalitetsmessig, er at en alt for stor del av torskekvoten fiskes opp i løpet av noen hektiske uker tidlig på året. For den aller minste flåten er det gode grunner til et slikt fangstmønster, men for den litt større kystflåten finnes det mange gode grunner til å bidra til å «ta ned denne råstofftoppen». For en landindustri som ønsker å være leveringsdyktig gjennom hele året er dagens fangstmønster svært krevende å forholde seg til. Derfor mener Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti at myndighetene må bruke reguleringene aktivt, både for å få flyttet kvantum til høsten, men også for å få tilgang til annen fisk enn torsk. Ferskfiskordningen er ved riktig bruk et godt virkemiddel til å nå dette målet.

Minstepris/førstehåndsomsetning

Regjeringen foreslår også endringer knyttet til minsteprisfastsettelser. Det vil være uheldig for kystflåten. Fiskesalgsloven sikrer rammer for førstehåndsomsetning av fisk, ved at alle leveranser og salg skal skje gjennom fiskereide salgslag. Arbeiderpartiene i Nord-Norge er derfor imot forenklinger av minsteprisfastsettelser.

Bærekraft og lønnsomhet

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener det er viktig at det er fokus på det å utnytte restråstoffet og LUR-artene i sjømatindustrien. Restråstoffet må i større grad bringes på land for derigjennom å øke verdiskapingen. Dette vil bidra til bedre lønnsomhet, og legger grunnlaget for bærekraftig drift. Det bør settes i gang et arbeid for å avdekke eventuelle hindringer for bedre utnyttelse av restråstoffet, herunder se om strenge krav til lasteromvolum på fiskefartøyene er et slikt hinder. LUR-artene må som utgangspunkt omfattes av deltakerloven. Samtidig må man kunne ha et industriperspektiv i tildeling av tillatelser på fiske av enkelte av disse, for eksempel rauåte.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti påpeker at økonomisk vekst i den fiskeribaserte sektoren skapes ved økte verdier og større marginer per produsert kilo fisk. Da blir kompetanse knyttet til bearbeiding, produktutvikling og marked helt avgjørende. Denne kompetansen er det behov for i flere ledd i verdikjeden, og på flere nivåer i bedriftene.

Rekruttering

Næringen trenger lav terkel for å rekruttere ungdom

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener det er viktig at terskelen for å komme inn i fiskeryrket er lav for unge som vil inn i næringen. Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena fordi det er mulig å komme seg inn i fisket uten å måtte kjøpe kostbare båter med kvote. Dette bør Stortinget fokusere på i behandlingen av meldingen. For å styrke rekrutteringen mener Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti at det må etableres bedre finansieringsordninger for at unge fiskere skal ha tilstrekkelig økonomi for å kunne investere i fartøy og kvoter. Antall rekrutteringskvoter bør økes samtidig som det bør opprettes et rekrutteringsfond som kan bidra til investering i fartøy.

Det må særlig gjøres et arbeid for å rekruttere jenter inn i fiskeryrket.

Ordningen med lærlingekviter styrkes og utvides. Videre bør man stimulere til at det etableres kvotefond med regionale utviklingsmidler.

Fiskerihavner.

Fiskerihavner er en svært viktig del av infrastrukturen i sjømatnæringa. Gode og effektive havner er avgjørende viktig, både for flåten og landindustrien. Derfor vil Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti advare på det sterkeste mot regjeringens forslag å overføre de statlige fiskerihavnene til kommunene. Regjeringen har gjennom sin havnestrategi skapt stor usikkerhet langs kysten. Arbeiderpartiene i nord krever at regjeringen snarest avklarer denne usikkerheten, og at staten fortsatt skal fullfinansiere de store utbedringer og utbygginger av de statlige fiskerihavnene. Videre er det også viktig å videreføre den statlige tilskuddsordningen som bidrar med finansiering på inntil 50 % av de mindre kommunale fiskerihavneprosjektene.

Foredling

Arbeiderpartiet mener foredlingsgraden må opp.

Foredlingsgraden i norsk sjømatnæring må økes. I dag «eksporteres» både verdier og arbeidsplasser. Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener at levende fangst og lagring er et godt virkemiddel for å øke tilgjengelig råstoff for industrien og dermed øke foredlingsgraden, men det er ikke tilstrekkelig. Derfor må det satses mere på FoU, både innen teknologi- og produktutvikling. Kostnadsnivået i Norge er høyt, men ved bruk av teknologi og kompetent arbeidskraft har vi naturgitte fortrinn som tilsier at vi har store muligheter til å konkurrere i de internasjonale matvaremarkedene. Ikke minst har vi gjennom årtier høstet stor anerkjennelse for vår marine ressursforvaltning. Dette blir stadig viktigere for bevisste forbrukere. I mange markeder ser vi at pris ikke er viktigste salgsargument. Riktig kvalitet til riktig tid bør være norsk sjømatnærings visjon. Den visjonen vil Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti bidra til. Det vil være den beste garantien for at norsk sjømatnæring kan bidra til å opprettholde det norske velferdssamfunnet.

Ingalill Olsen, fylkesleder Finnmark Arbeiderparti

Cecilie Myrseth, fylkesleder Troms Arbeiderparti

Bjørnar Skjæran, fylkesleder Nordland Arbeiderparti