Tidligere i år sendte Fiskeridirektoratet et forslag til vern av fjord- og kysttorsk i sør på høring.

Det kom inn 30 høringsuttalelser fra alle berørte interesser i området. Alle er enige om at det må iverksettes tiltak for å beskytte de lokale torskestammene, mens det er ulike syn på hva slags tiltak som bør gjennomføres.

Fiskeridirektoratet foreslår at det blir innført et forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, noe som betyr at hele Oslofjorden får et slikt forbud. I tillegg opprettholder direktoratet forslaget om å innføre forbud mot å fiske torsk i gytefelt på Skagerrakkysten i perioden 1. januar til og med 30. april.

Det betyr at det blir et generelt forbud mot å fiske torsk, men direktoratet velger å ta hensyn til et noe begrenset yrkesfiske i Oslofjorden og vil tilpasse forbudet slik at dette kan fortsette. Tilpasningene skal også ta hensyn til at omsetting av fisk, for eksempel ved direkte kaisalg, også kan fortsette med små justeringer og dispensasjoner.

- Fiskeridirektoratet er enig i at det er viktig å ta vare på yrkesfisket og den omsetningsformen som i dag foregår i Oslofjorden, men da må bifangst av torsk i fisket etter andre arter reduseres. Det håper vi å få til ved tilpasninger og at fangstkapasiteten ikke øker. Vi foreslår at etablerte yrkesfiskere, under visse vilkår, kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon fra forbudet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Vernetiltakene for å beskytte fjord- og kysttorsk vil ha størst konsekvenser for fritidsfiskere i og med at det vil bli forbudt å fiske torsk med alle typer redskap fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige.

I tillegg til at det innføres et generelt forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden foreslår Fiskeridirektoratet å innføre et forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte områder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Kun et gytefelt i Oslofjorden forslås noe endret etter høringsrunden sammenlignet med forslaget i høringen.

Et fiskeforbud betyr at det ikke er tillatt med noen form for fiske i de beskyttede områdene i perioden 1. januar – 30. april, bortsett fra dykking og undervannsjakt på andre arter enn torsk. Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt.

- Det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden, sier Holmefjord.

I høringsforslaget som ble sendt ut tidligere i år tok Fiskeridirektoratet til orde for å innføre påbud om bruk av sorteringsrist i reke- og krepsetråling innenfor 4 nautiske mil.

Fiskeridirektøren besluttet på høstens reguleringsmøte å utvide virkeområdet om bruk av sorteringsrist i Nordsjøen og Skagerrak til også å gjelde områdene innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene fra og med 1. januar 2019, etter samme retningslinjer som gjelder for rekefisket utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.