Offshorefartøy og spesialfartøy har en nedgang på åtte prosent, og tankskip en nedgang på syv prosent, mens fiskefartøy, som eneste fartøygruppe, har en økning på seks prosent, viser tall fra Kystverket

Den dominerende faktoren i bildet er imidlertid passasjerskipanløpene. Her er nedgangen på hele 75 prosent.

605 færre anløp

Kystverkets analyse av utviklingen i skipsanløp i Norge de siste fem ukene viser en samlet nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Dette tilsvarer 902 færre skipsanløp, og er dominert av stor nedgang blant passasjerskip.

- Den svake nedgangen er en følge av restriksjoner for spesielt passasjertrafikk som ble innført 16. mars på grunn av koronapandemien. Totalt er det 605 færre anløp av passasjerskip, en reduksjon på hele 75 prosent, skriver Kystverket.

Siden 14. mars har det vært stopp i anløp av utenlandske cruiseskip. Fra midten av mars har 12 passasjerferger i utenriks rutefart hatt stopp i ordinær drift med kombinert passasjer- og godstransport. Tre av fergene går fortsatt i rute, hovedsakelig med gods.

Trafikk med lasteskip synes å være lite påvirket av restriksjoner knyttet til koronapandemien så langt. Lasteskip, som står for 60 prosent av anløpene i denne femukersperioden (16. mars – 19. april 2020), har en reduksjon på to prosent, eller 96 færre anløp, fra femukersperioden i fjor.

Ytterligere ned

‒ Vi forventer en generell reduksjon i trafikken innenfor de fleste skipskategorier dersom situasjonen vil trekke ut eller forverres. Passasjertrafikken forventes å fortsette på dagens lave nivå en god stund fremover, og på bakgrunn av lav oljepris og mindre etterspørsel etter olje er det usikkerhet knyttet til utviklingen for tankskip og offshoreaktiviteten, sier seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Det er grunn til å tro at skipstrafikken samlet sett hadde vært litt høyere enn i fjor under normale omstendigheter. Samlet var antall anløp en prosent høyere i femukersperioden frem til 15. mars 2020, enn i samme periode i 2019. Da var det økning på mellom tre og ti prosent for alle skipskategorier, unntatt lasteskip som hadde en nedgang på tre prosent.

‒ Disse tallene er en nyttig referanse i vurderingen av hvilken påvirkning koronapandemien, og tiltak i forbindelse med denne, har hatt på antall skipsanløp i Norge, forklarer Borgø.

Hele 90 prosent av norsk import og eksport og drøyt halvparten av norsk innenrikstransport går sjøveien.

‒ Sjøtransporten har en kritisk rolle for å holde vareutvekslingen i gang. Kystverkets statistikk har så langt vist at i den grad transportaktivitetene har gått ned, skyldes dette redusert etterspørsel etter transporttjenester som følge av generelt redusert reisevirksomhet og varehandel, opplyser seniorrådgiver Thorkel Askildsen i Kystverket.

Du kan lese mer om saken her.