-Mangelfull ressursforskning må ikke begrense vår verdiskaping, sier FHLs industridirektør Sverre Johansen som har vært med på kartleggingen av hvilke områder som bør prioriteres.

Ressursforskning

Han framholder at ressursforskning er avgjørende for villfisknæringen. Det er derfor svært viktig at forskingsinnsatsen gjenspeiler næringens behov.

Sammen med både Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening og NSL har nå konsulentfirmaet Dankert Skagen Fisheries Sciense Consulant sett nærmere på hva det bør forskes mer på. Rapporten er finansiert av FHF.

Seks områder

Rapporten går nøye igjennom de ulike prioriteringsområdet både på kort og lang sikt. Bistandsberegning, simulering av forvaltningsregimer, økosystemforskning og styrking av fagmiljøer er noen av områdene som vektlegges.

– Denne rapporten viser hva næringa mener det er viktig å prioritere, og hvordan ressursforskningen kan videreutvikles for å svare på både kortsiktig og langsiktige utfordringer.

De fire organisasjonene ber nå om et møte med myndighetene for å legge frem rapporten.

– Vi har bedt om et møte med NFD og Havforskningsinstituttet og har god tro på at disse områdene vil bli prioritert, sier Johansen i en kommentar på FHLs hjemmeside.

Lang liste

På kort sikt foreslås følgende oppgaver prioritert:

- Overordnet plan for å sikre nøkkeltokt for bestandsberegning og overvåkning

- Overordnet plan for organisering og finansiering av prøvetaking fra fisket, flere prøver og tiltak for å sikre at de er representative.

- Forklaring på forskjellen mellom beregnet bestand og presumptivt absolutte bestandsmål (tråltokt og eggtokt) hos makrell, med eventuell revisjon av bestandsberegningen. Både toktets evne til å måle, og bestandsberegningens håndtering av dataene, bør sees på.

- Grundig revisjon av bestandsberegningen for norsk vårgytende sild, planlagt i 2015

- Satsning mot å utvikle rekrutteringmål for sild, kolmule og sei (tokt eller kombinasjoner av

tokt og andre datakilder), eventuelt også makrell hvis det skulle vise seg at den nye rekrutteringsindeksen ikke er god nok.

- Utviding av merkeprogrammet for makrell (gjenfangst fra flere land er underveis, utsetting i flere områder ønskes)

- Etablering av merkeprogram for sei.

- Sikre at vintertoktet i Barentshavet dekker utbredelsen av hyse og torsk tilfredsstillende..

- Etablere et doktorgradsstipend innen ressursforskning.