Totalomsetningen pr uke 45 i år nærmer seg 11,8 milliarder kroner. Dette er 620 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 540 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på 80 mill. kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Tall fra ferskomsetningen i uke 45 viser at det er en økende aktivitet i garnfisket etter sei som nå nærmer seg snurrevad i kvantum. Mye av økningen kan tilskrives økt aktivitet i Nord-Troms og på Vest-Finnmarka. Det meste av Råfisklagets omsetning mot slutten av året dreier seg om leveranser av fryst råstoff. Landingene av fryst råstoff varierer sterkt fra uke til uke. Verdien av frystlandingene i uke 45 kommer opp i 140 mill kroner når all omsetning er sluttseddelført, som er ei fin øking sammenlignet med tidligere i høst, og det doble av verdien av ferskomsetningen.

Rå fisklagets ukeomsetning i uke 45 ble på 188,4 mill kroner (foreløpig tall). Av det stod landinger fra 5 russiske båter for 23,0 mill kroner, 3 av dem hadde i hovedsak 970 tonn torsk til verdi 16,3 mill kroner, og 2 leverte 120 tonn reke til verdi 3,2 mill kroner. Omsetningen for norske båter på totalt 165,4 mill kroner var fordelt med 69,2 mill kroner på fersk, 96,2 mill kroner på fryst råstoff og 0,1 mill kroner sjøltilvirka tørrfisk.

Til sammenligning hadde vi i fjor ei omsetning på 237,5 mill. kroner i uke 45. Av det var 20,6 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 217,0 mill. kroner, hvorav 69,9 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 147,0 mill kroner var fryst.

Oppdaterte tall for uke 44 i år viser en omsetning på 180,4 mill kroner, som i sin helhet kom etter landinger fra norske båter. Fordelingen var 69,3 på fersk og 110,8 mill kroner på fryst råstoff.