Norge ble enige med russerne om ei totalkvote for blåkveite på 19 000 tonn i 2013 under forhandlingene i høst. Norges andel er 9675 tonn, av dette går 465 tonn til forskning.

Ordningen med at kystflåten sitt direktefiske etter blåkveite gjennomføres i to perioder om sommeren, blir videreført i 2013. Første periode er fra 27. mai og den andre perioden starter 29. juli, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Maksimalkvotene er satt til 12,5, 15,0 og 17,5 tonn for båter med henholdsvis lengde 0-13,99 meter, 14-19,99 meterog 20 –27,99 meter.

Fisket blir stoppet når en regner periodekvotene på henholdsvis 3100 tonn og 1600 tonn som oppfisket.

Konvensjonelle kystfartøy over28 meterkan ikke ha mer enn 17,5 tonn blåkveite som bifangst. Elles blir reglene om bifangst av blåkveite videreført, blant annet skal all bifangst av blåkveite som fiskes av kystfartøy under28 meterutenom direktefisket, skal gå til fradrag i det enkelte fartøyets maksimalkvote.

For havgående konvensjonelle fartøy og trålere blir kvotene økt fra 50 til 53 tonn i 2013, bifangst inklusive.

Drøye 9000 tonn blåkveite skal fiskes til neste år.