- Den garanterte kvoteandelen per fartøy må oppjusteres i tråd med økningen i totalkvoten, skriver landsstyret i Norges Kystfiskarlag i en uttalelse.

Økt markedspris er en forutsetning for å kunne utnytte det fangstpotensialet som dagens sterke hysebestand representerer. Fisket må derfor innrettes med sikte på å oppnå høyest mulig verdiskapning. Det er viktig å øke fokuset på kvalitet og redusere fangsten av småhyse. Dette for å styrke markedsverdi og pris på hyse, og legge til rette for en lønnsom avvikling av fisket. For å hindre at det fiskes, og leveres hyse av dårlig kvalitet må kravet om bløgging skjerpes, og døgn/ukes kvoter innføres ved behov. Det må videre innføres sanksjoner mot «destruktivt» fiske. Det må også stimuleres til økt linefiske etter hyse, slik at høykvalitetsmarkedene kan tilføres de kvanta de etterspør, i tråd med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens intensjoner. Av markedshensyn, og på bakgrunn av hysefiskets betydning for landindustrien er det også viktig at kystflåtens eventuelle restkvantum ikke overføres til fartøygrupper som fryser fangsten, men leveres fersk til industrien.

- Fisket etter hyse nord for 62°N må reguleres som et fritt fiske for alle konvensjonelle kystfartøy under28 meter. Reguleringen videreføres med en garantert minsteandel pr fartøy, og en tillatt bifangst på minimum 25 prosent ved en eventuell stopp i det direkte fisket etter hyse i kystflåten. Det forutsettes fastsatt lik garantert andel for lukket som for åpen gruppe.

- Fartøy med største lengde over 28 meter må ikke tillates å fiske hyse på kystflåtens kvoteandel som en konsekvens av at myndighetene har lagt til rette for fri fartøyutforming i kystflåten.

- Autoline og stor snurrevad forutsettes regulert ut av kystsonen, og fartøy med største lengde over28 meterforutsettes atferdsregulert som havgående fartøy.

-For å bedre pris- og markedssituasjonen for hyse må det settes en stopper for ilandføringen av ubløgget hyse. Landindustrien må pålegges å følge opp dette, mener Norges Kystfiskarlag.