- Vi erfarer at det ikke er gjort dekningsmålinger på sjø for det nye DAB-nettet. Fiskerne melder om tildels dårlig DAB-dekning og det blir da oppsiktsvekkende at Norge skal være det første landet som slukker FM-nettet med vår kystlinje, sier leder Kjell Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

-Ja, dette er både alvorlig og oppsiktsvekkende, sier lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen sier opplysninger om at det ikke er gjort dekningsmålinger av det nye digitale nettet på sjø er merkverdig.

- Vi har fått bekreftet at det ble gjort dekningsmålinger som et grunnlag for Stortingets behandling av saken. Vi har også fått bekreftet at disse målingene bare ble gjort i ulike terrengtyper på land og ikke ut over sjø. Dette er høyst betenkelig, sier Ingebrigtsen.

En oversikt hos NRK viser når de ulike delene av det nasjonale FM-nettet slukkes i løpet av 2017. For nærradioene skal slukkingen foregå i en femårsperiode fra 2017-2022.

- Vårt poeng er at Norge ikke bør være verdensledende på dette området. Det fremstår nærmest som komisk at vi med vår kystlinje og omfattende næringsvirksomhet innenfor både fiskerier og annen maritim næring skal gå fra noe som fungerer til noe som vi ikke er sikker på at fungerer, sier en alvorlig bekymret Fiskarlagsleder.

- Jeg håper Kulturdepartementet ser alvoret i denne saken og kommer med en god avklaring, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

Les Fiskarlagets brev til Kulturdepartementet: Stengning av FM-båndet

«Norges Fiskarlag viser til Stortingets behandling av overnevnte sak, hvor det i juni 2015 ble vedtatt at Norge som eneste landet i verden skal slukke FM-båndet fra 2017. Slukkingen skal foregå over en fem-års periode (2017–2022). Først ut er Nordland fylke, hvor FM-båndet slukkes 11. januar 2017.

Stortingets vedtak om slukking av FM-båndet bygger på ønske om å ta i bruk digital løsning (Digital Audio Broadcasting). Det hevdes at slik teknologi vil gi et bedre radiotilbud med flere kanaler og mulighet for digitale tilleggstjenester.

Erfaringene så langt er at det er dårlig dekning så snart sjøfarende kommer utenfor byer og tettsteder. Dette til tross for moderne radio- og motakerløsninger montert om bord i fiskefartøyene.

Fiskerne er ivrige radiolyttere, og bruker radioen blant annet for å høre værmeldinger. Fiskerne er avhengig av oppdaterte værmeldinger for å drive sikkert. Det er derfor svært bekymringsfullt at fiskerne nå opplever at avtakeren til et velfungerende FM-bånd, ikke har nødvendig dekning langs kystlinjen vår. Som kjent har Norge en værutsatt kystlinje, hvor det er behov for gode værvarsel som formidles hurtig for å drive sikkert.

Stortingets beslutning om nedleggelse av FM-båndet bygger blant annet på en rapport utarbeidet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Rapporten omhandler en faglig vurdering om dekningsvilkår for avvikling av FM-båndet er oppfylt. I rapporten er det blant annet beskrevet at de fysiske målingene på land (i bil) ser ut til å samsvare med de teoretiske beregningene som er foretatt. Så langt Norges Fiskarlag erfarer det det imidlertid ikke gjort slike målinger til havs, noe som må kunne anses som en stor svakhet ved den utarbeide rapporten.

Norges Fiskarlag krever på bakgrunn av det forannevnte at Kulturdepartementet revurderer eller utsetter slukking av FM-båndet. Kulturdepartementet må før evt. slukking av FM-båndet kunne forsikre om at DAB-radioen har samme eller bedre dekning langs kysten enn det FM-båndet i dag har.

Norges Fiskarlag imøteser en snarlig avklaring fra Kulturdepartementet om dette.»