I meldingen fra Fiskeridirektoratet heter det at: For fartøy i garn- og snøregruppen i fisket etter makrell økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 43,624 tonn, med virkning fra og med i dag 15. september 2016.

Økningen kommer blant annet med bakgrunn i et innspill fra Norges Fiskarlag.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier Fiskarlaget etter en helhetsvurdering tilrådde at det ble gjort en refordeling i garn- og snøregruppen som omfatter fartøy som kan fiske innenfor det maksimalkvoteregulerte fisket. Fiskarlaget anbefalte at kvoteenheten for beregning av overregulert kvote ble økt i tråd med det som nå ligger på bordet, nemlig at økt samlet overregulering for disse fartøyene blir 60%.