Høringsfristen var opprinnelig satt til 30. november i år, men er nå utsatt, melder Fiskarlaget på sin nettside. Blant andre Landsstyret i Norges Fiskarlag ba om utsatt frist i sitt møte sist uke.

I forslaget sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen at økt minstemål i notfisket etter sei ville redusere beskatningen av umoden fisk. Det kunne bidra til en bedre utnyttelse av bestandens vekstpotensial, samtidig som det også øker sannsynligheten for god rekruttering til bestandene, noe som kunne øke det langsiktige utbyttet og lønnsomheten i næringen, mente hun.

I forslaget fra departementet foreslås at dagens særbestemmelser om minstemål i seinotfisket fjernes, slik at minstemålet harmoniseres for alt seifiske til hhv. 45 cm fiskelengde nord for 62°N og 40 cm i sør. En slik endring vil kunne være utfordrende for deler av næringa, og kan medføre negative konsekvenser i en overgangsfase.

Seniorrådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag har nå bedt medlemslagene forholder seg til den nye høringsfristen og levere sine innspill til hovedkontoret senest 25. februar.

- Norges Fiskarlags samlede høringssvar til saken skal behandles i Landsstyrets samling 5. og 6. mars og vedtaket i landsstyret oversendes deretter innen fristen 8. mars til Fiskeri- og kystdepartementet, sier han.