Daniel A. Øien

Havforskningsinstituttet (HI) har utført undersøkelser for å utvikle et mer miljøvennlig trålfiske etter torsk og hyse i Barentshavet gjennom bruk av pelagisk trål. Oppdraget er gitt av Fiskerifondet, og rapporten er nå tilgjengelig - med gode resultater, ifølge forskerne.

Representanter fra næring, forvaltning og forskning har fokusert på å forbedre seleksjonssystemene for flytetrål. Når deler av kvotene tas med pelagisk trål istedenfor bunntrål, reduseres bunnpåvirkningen fra trålfisket. Pelagisk trål gir også drivstoffbesparelser og mindre utslipp gjennom at fangstratene ofte er høye for pelagiske konsentrasjoner.

Har slitt med omdømmet

I 1979 ble pelagisk tråling etter torsk og hyse i Barentshavet forbudt. Grunnen var at store fangster av undermåls fisk førte til høyt utkast, og at overfangst periodevis førte til problemer med prosesseringskapasitet.

Ifølge prosjektleder Terje Jørgensen fra HI er seleksjonen i dagens tråler mye bedre sammenlignet med 1970-tallet er seleksjonen i dagens tråler mye bedre. Loven har også bedre bestemmelser for vern av ungfisk, og begrunnelsen for flytetrålforbud er derfor ikke lengre til stede, skriver Fiskerifondet.

Mer bærekraftig

Bruk av pelagisk trål i fisket etter torsk og hyse vil bidra til å gjøre trålfisket mer bærekraftig, sier Jørgensen. Torsk, hyse og sei står tidvis pelagisk og kan fanges med flytetrål.

- Med pelagisk trål er det ingen bunnkontakt og dermed gjør den ingen skade på bunnfaunaen. Med økende fokus på miljøsertifisering blant forbrukerne er det viktig at næringen tar steg for å bedre sitt omdømme, sier Jørgensen.