I et brev til Fiskeridirektoratet viser Pelagisk forening til en tidligere henvendelse fra mai, der de bad om dispensasjon for at fartøy over 28 meter skal få fiske makrell innenfor fjordlinjene.

Begrunnelsen var at den manglende avtalen med Storbritannia om adgang i britisk sone gjør det vanskeligere for norske fiskere å ta sine makrellkvoter i år.

I sin tilbakemelding på henvendelsen i mai skrev direktoratet at det ville være fint om Pelagisk Forening tok kontakt igjen når de mener det er mulig å gjøre en vurdering.

Den tiden er nå, mener Pelagisk forening, som får meldinger fra sine medlemmer om store mengder makrell i fjordene i Møre og Romsdal, samtidig som det er dårlig fiske utenfor fjordlinjene.

- Pelagisk Forening ber derfor om at direktoratet gjør en snarlig vurdering av om det er grunnlag for å gji dispensasjon fra forbudet for båter over 28 meter mot å fiska makrell med nót innenfor fjordlinjene i Møre og Romsdal.

Foreningen viser til utøvelsesforskriften § 33 f, 7. ledd som sier at: «Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom, i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. I denne sammenheng skal Havforskningsinstituttets vurderinger tillegges stor vekt

- Pelagisk Forening mener manglende soneadgang i UK, og dårlig fiskeri utenfor fjordlinjene, gjør at det klart at vilkåret «nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket» er oppfylt. Makrellfiske med nót skjer ikke på grunt vann, men i åpne farvann. Det er således lite sannsynlig med vesentlig innblanding av torsk eller annen bifangst, hevder forening, som dermed mener at vilkåret om «vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger» er oppfylt.

De ber i alle fall om at Fiskeridirektoratet avklarer dette med Havforskingsinstituttet.