De to siste årene har transportveksten langs fylkesvei 886 utover til øykommunen vært på sju prosent. Det vil si en økning på 46 vogntog daglig på strekningen mellom Langslett der E6 passerer og Skjervøy.

Det er kort og godt helt på grensen av hva den skrale fylkesveien tåler og som i dag allerede har cirka 12.000 inn- og utgående vogntog årlig.

Veinettet er overbelastet. Ill: Transportutvikling.

64 prosent av havbruksvolumet i Troms slaktes i Nord-Troms, det meste i Skjervøy kommune. Skjervøy er dermed den største havbrukskommunen i Nord-Norge målt i slaktet volum. Dette gir utslag i en økning i antall vogntog langs fylkesveiene og over fergesambandet Storstein-Lauksundskaret.

Men så lenge veimyndighetene ikke tar grep, frykter Albrigtsen man kan møte på store utfordringer i årene som kommer.

- Næringen er avhengig av at fylkesvegnettet er velfungerende. Et nasjonalt fylkesvegløft vil kunne bidra til dette. For at verdiskapningen skal fortsette, må både transportinfrastruktur og transportløsninger forbedres og utvikles, sier Albrigtsen i en pressemelding der han fokuserer på problemene.

- Verdiene som transporteres langs fylkesvegene er enormt viktig for verdiskapningen og har stor betydning for kommunen, fylkene og nasjonen. Dagens økonomiske ramme for å bygge ut og vedlikeholde fylkesvegnettet er ikke tilstrekkelig, fastslår Albrigtsen.

Han mener derfor at regjeringen og Stortinget må få på plass et nasjonalt opprustningsprogram som kan bidra til økt investering og vedlikehold på fylkesvegene.