- Med bakgrunn i at det ikke har lykkes Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag å bli enige om nye minstepriser for nvg-sild har Norges Sildesalgslag vedtatt at følgende minstepriser skal gjelde for NVG-sild med virkning fra onsdag 21. januar 2015:

Norges Sildeslagslag (NSS) viser til lagets forslag til nye minstepriser oversendt FHL ved e-post av 18.12.2014, og senere kontakt mellom partene i sakens anledning. Videre vises til møtebok fra megling mellom FHL og NSS den 12.01.15

Meklingsnemda for pelagiske sektor fant ikke grunnlag for å fremme forslag i sakens anledning og Norges Sildesalgslag har derfor med hjemmel i fiskesalgslagslova § 12 annet ledd fastsatt følgende minstepriser gjeldende f.o.m 21.01.2015.

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer): NOK 5,25 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,00 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,75 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,10 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre): NOK 3,50 pr kg

For NVG-sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 2,00 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse "Utkast ved konsumleveranse".